Odpowiedzialne firmy, czyli Orły ESG 2023

E – środowisko, S – społeczeństwo, G – ład korporacyjny – to inaczej odpowiedzialna firma.

Publikacja: 27.04.2023 01:18

Planety nie dziedziczymy od rodziców, tylko pożyczamy od swoich dzieci. Na razie wszystko jednak wskazuje na to, że oddamy ją w gorszym stanie, niż otrzymaliśmy. Czy lekiem na całe zło korporacyjnego świata, arogancję wobec środowiska czy nieetyczne standardy zarządzania będzie ESG? Mamy nadzieję, że tak.

Od 2015 roku zgodnie z dyrektywną NFRD niektóre spółki notowane na giełdzie (ok. 180 podmiotów w Polsce i ok. 11 tys. na terenie Unii Europejskiej) podlegają obowiązkowi ujawniania tzw. informacji niefinansowych. Od tamtego czasu wiele z tych przedsiębiorstw buduje świadomość i edukuje swoich pracowników o konieczności dokonywania zmian i następnie raportowania w tym zakresie.

Od 2026 roku z takim obowiązkiem, zgodnie z dyrektywą CSRD, będą się musiały zmierzyć nie tylko spółki notowane na giełdzie, ale także średnie przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na terenie UE. A zatem liczba podmiotów zobowiązanych do raportowania ESG wzrośnie do niemal 4 tys. w Polsce i 50 tys. w Unii.

ESG to już nie moda, ale konieczność. Elementy związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym stanowią kryteria, które przedsiębiorstwo powinno brać pod uwagę w dążeniu do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju.

Metodycznie rzecz biorąc

Dlatego redakcja „Rzeczpospolitej” postanowiła bliżej przyjrzeć się publikowanym w raportach ESG wskaźnikom, a także danym wynikającym z raportów finansowych firm. Ocenialiśmy rzeczywiste działania firmy w zakresie ESG.

Ranking opierał się na twardych danych. Pod uwagę wziętych zostało siedem wskaźników:

> kwestie klimatyczne – emisyjność działalności, emisja ekwiwalentu CO2 (zakres 1 i 2) do przychodów,

> niedyskryminowanie płacowe – relacja przeciętnego wynagrodzenia kobiety do przeciętnego wynagrodzenia mężczyzny,

> sprawiedliwe wynagrodzenie – relacja wynagrodzenia prezesa do przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie,

> bezpieczeństwo pracowników – wskaźnik częstości wypadków,

> poszanowanie praw konsumentów i wolnego rynku – nałożone i zapłacone przez firmy prawomocne kary za naruszenie praw konsumentów i wolnego rynku,

> podatki – relacja podatku dochodowego do przychodu ze sprzedaży,

> filantropia korporacyjna – relacja kwoty darowizn (bez sponsoringu) do zysków.

Ważne, by w raportach znalazły się wszystkie dane wykorzystane w przedstawionych wskaźnikach i obejmowały lata 2021 i 2020.

Wyselekcjonowane i rekomendowane przez redakcję firmy trafiły pod obrady kapituły, która miała głos decydujący.

Kapituła w składzie:

> Liliana Anam, założycielka firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo,

> dr hab. Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica, ekspertka w zakresie równości płci, przewodnicząca kapituły,

> dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,

> Ewa Sowińska, partner ESO Audit,

> Marzena Strzelczak, prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

> Anna Ogonowska-Rejer, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”, sekretarz kapituły,

> Marcin Piasecki, redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita”,

zdecydowała się przyznać sześć nagród głównych – Orły ESG i cztery wyróżnienia.

Orły ESG „Rzeczpospolitej” 2023 (kolejność alfabetyczna)

> BNP Paribas Bank Polska

100 proc. energii elektrycznej kupowanej przez bank pochodzi ze źródeł odnawialnych, flota samochodów jest systematycznie elektryfikowana.

BNP wcielił w życie ideę paperless oraz powołał w banku obszar zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. rozpoczął program rozwojowy Women Up. Główną ideą programu jest uwalnianie potencjału i odkrycie mocnych stron kobiet, które pracują w banku.

Kontynuował również oddolną inicjatywę pracownic banku – „Kobiety zmieniające BNP Paribas”. Pracownice w ramach tej inicjatywy wzmacniają rolę kobiet w organizacji i promują ideę różnorodności i inkluzywności.

Bank wspiera także zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

> Grupa Polsat Plus

W ramach realizacji celu Czysta Energia Grupa planuje zainwestować 5 mld zł w zieloną energię w ciągu pięciu lat, przeznaczyć 0,8 mld zł na zakup zielonych aktywów PAK PCE oraz kolejne 0,5 mld zł na inwestycje w zielony wodór. Zieloną energię będzie produkować m.in. ze słońca, wiatru czy biomasy. Obecnie ponad 60 proc. zużywanej przez firmę energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Swoimi działaniami Grupa wspomaga także inicjatywy społeczne. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Program Czysta Polska prowadzi działania edukacyjne skierowane do klientów i widzów, pracowników oraz ogółu społeczeństwa.

> LPP

Firma przezwyciężyła kryzys covidowy przy możliwie najmniejszym uszczerbku dla załogi i kultury firmy. W roku obrotowym 2021/2022 przeszła głęboką transformację technologiczną, logistyczną i sprzedażową. Obecnie prawie jedna trzecia transakcji w markach należących do LPP to zakupy online.

Firma wdraża szereg rozwiązań proekologicznych. 26 proc. odzieży wszystkich marek LPP to kolekcje Eco Aware. 70 proc. odzieży LPP produkowane w Bangladeszu i Pakistanie jest zgodne ze standardami bezpieczeństwa ZDHC, a 30 proc. fabryk w południowej Azji jest objętych programem Eco Aware Production.

Spółka prowadzi własną fundację, która niesie realną pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz młodzieży wykluczonej społecznie.

> Orange Polska

Firma jako pierwsza w Polsce opublikowała raport z działalności ESG. W 2021 roku spółka ogłosiła nową strategię .Grow. Zamierza zwiększyć udział z odnawialnych źródeł energii do przynajmniej 60 proc. i redukcje emisji własnych o przynajmniej 65 proc. do 2025 roku.

W ramach dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) firma promuje między innymi ponowne używanie sprzętu sieciowego oraz zbiórkę używanych smartfonów do odnowy lub recyklingu. W 2022 r. firma uruchomiała w Polsce parasolowy program Re (recykling, renowacja, regeneracja), którego celem jest przyspieszenie wdrażania zasad GOZ.

Firma prowadzi Fundację Orange, która działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.

> PZU

W czerwcu 2021 roku PZU podpisał umowę współfinansowania elektrowni wiatrowej Potęgowo, która jest obecnie największym projektem tego typu w Polsce. Grupa PZU przeznaczy 100 mln zł na rozbudowę tego projektu i dołączy do grona banków finansujących.

Celem Grupy jest zwiększenie zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 500 mln zł w horyzoncie trwania strategii (2021–2024).

Spółka promuje bezpieczny i zrównoważony styl życia. W tym celu prowadzi szereg kampanii informacyjnych oraz dofinansowuje projekty społeczności lokalnych. Łączna przekazana na ten cel kwota to 1 mln zł.

> ROBYG

W 2021 r. firma jako jeden z pierwszych deweloperów mieszkaniowych w Polsce ogłosiła strategię ESG. Została także sygnatariuszem Karty Różnorodności oraz United Nations Global Compact, zobowiązując się tym samym do realizacji dziesięciu zasad UNGC w codziennym funkcjonowaniu.

Spółka prowadzi szereg działań na rzecz społeczności lokalnej i środowiska. Wprowadziła na szeroką skalę do budowanych przez siebie mieszkań system inteligentnego zarządzania mieszkaniami (Smart House) oraz dodała do budynków rozwiązania technologiczne, które obniżają koszty po stronie klienta, oszczędzają energię i poprawiają stan środowiska, bez dodatkowych opłat.

ESG – wyróżnienia (kolejność alfabetyczna)

> Bank Ochrony Środowiska – za konsekwentne wdrażanie zasad ESG

> KOM-EKO – za debiut raportu ESG

> LUG – za stworzenie inteligentnego oświetlenia

> Santander Bank Polska – za praktykę sprawozdawczości.

Nagrodę dla Grupy Polsat Plus odebrała Olga Kozłowska, koordynator ds. ESG w Grupie

Nagrodę dla Grupy Polsat Plus odebrała Olga Kozłowska, koordynator ds. ESG w Grupie

Michal Ostrowski

Z nagrodą dla LPP Piotr Mitraszewski, pełnomocnik zarządu spółki

Z nagrodą dla LPP Piotr Mitraszewski, pełnomocnik zarządu spółki

Michal Ostrowski

Nagrodę dla Orange Polska odebrała wiceprezeska Bożena Leśniewska. Z prawej Maciej Maciejowski, prez

Nagrodę dla Orange Polska odebrała wiceprezeska Bożena Leśniewska. Z prawej Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media

Michal Ostrowski

Z nagrodą dla PZU Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za wdrażanie strategii

Z nagrodą dla PZU Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za wdrażanie strategii ESG w Grupie PZU

Michal Ostrowski

Nagrodę dla spółki ROBYG odebrała Anna Wojciechowska head of ESG w Grupie

Nagrodę dla spółki ROBYG odebrała Anna Wojciechowska head of ESG w Grupie

Michal Ostrowski

Planety nie dziedziczymy od rodziców, tylko pożyczamy od swoich dzieci. Na razie wszystko jednak wskazuje na to, że oddamy ją w gorszym stanie, niż otrzymaliśmy. Czy lekiem na całe zło korporacyjnego świata, arogancję wobec środowiska czy nieetyczne standardy zarządzania będzie ESG? Mamy nadzieję, że tak.

Od 2015 roku zgodnie z dyrektywną NFRD niektóre spółki notowane na giełdzie (ok. 180 podmiotów w Polsce i ok. 11 tys. na terenie Unii Europejskiej) podlegają obowiązkowi ujawniania tzw. informacji niefinansowych. Od tamtego czasu wiele z tych przedsiębiorstw buduje świadomość i edukuje swoich pracowników o konieczności dokonywania zmian i następnie raportowania w tym zakresie.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Zdrowie to najlepsza inwestycja
Materiał partnera
Energetyka jądrowa w centrum uwagi
Europejski Kongres Gospodarczy
Wartości, które należy promować w biznesie
Europejski Kongres Gospodarczy
Czy proste podatki są możliwe
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Byliśmy prekursorem budownictwa zrównoważonego w Polsce
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży