Sytuacja w Ukrainie stanowi prawdziwy test dla bardzo wielu firm i ich liderów. Test, jak zachować się w obliczu wojny i oddzielić prawdziwe wartości od pustych słów, symbolicznych gestów, deklaracji składanych często bez większego pokrycia – uważają eksperci z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przedsiębiorstwa, które działają zgodnie z zasadą CSR, są wrażliwe na dobro środowiska oraz społeczeństwa, dbają także o dobre relacje z różnymi grupami klientów. I w ten sposób nie tylko troszczą się o swoje interesy i mogą się rozwijać, ale też pozytywnie wpływają na swoje otoczenie.

Biznesowa odpowiedzialność społeczna oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, angażowanie się w ochronę środowiska, dbanie o dobre relacje z otoczeniem firmy, tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. CSR jest szerokim pojęciem, pod którym kryją się liczne inicjatywy czy procedury. Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko dbanie o interesy swoich akcjonariuszy, ale także szersza troska.

CSR niesie ze sobą korzyści dla pracowników. Są to m.in.: terminowe wypłaty, możliwość rozwoju zawodowego, równe szanse kobiet i mężczyzn w zakresie zajmowanych stanowisk i wynagrodzenia. Jednym z podstawowych przykładów działalności CSR są akcje proekologiczne. Ich rezultaty są korzystne dla wszystkich. Są to m.in.: gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami, inicjowanie wspólnych działań proekologicznych, popularyzowanie idei proekologicznych itd.

Rosnące oczekiwania

Z 20. raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przygotowanego w tym roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika m.in., że rosną oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie. W tegorocznym raporcie znalazło się 1677 dobrych praktyk. Najwięcej z nich dotyczyło zaangażowania społecznego, miejsca pracy i środowiska. Inicjatywy sklasyfikowano według normy ISO 26000.

Najbardziej popularna kategoria to zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej (544 dobre praktyki). Najczęściej zgłaszane były w tym obszarze działania charytatywne i filantropia. FOB odnotował też duży wzrost w kategorii zrównoważonych miast. A na drugim miejscu znalazły się praktyki z zakresu pracy (420). W tej grupie prawie co piąte zgłoszone aktywności dotyczą zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników oraz ich rodzin. Organizacje stawiały na webinary, szkolenia i prezentacje dotyczące m.in. tego, jak dbać o zdrowie.

A trzecie miejsce pod względem liczebności zgłaszanych praktyk to środowisko (395). Najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowiły działania dotyczące edukacji ekologicznej, m.in. związane z akcją w terenie.

Aż 80 proc. badanych Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się nasza planeta, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań.

Niemal połowa z nas jest w stanie zapłacić więcej za produkt lub usługę, która mniej negatywnie wpływa na klimat i środowisko, a prawie 70 proc. wierzy, że niektóre działania na rzecz środowiska pozwalają na realną oszczędność pieniędzy – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie jednego z banków.

– Wśród najciekawszych trendów warto zwrócić uwagę na działania, których wdrożenie wynikało ze zobowiązań przyjętych w długofalowych strategiach firm, związanych m.in. z zeroemisyjnością – przekazuje FOB, zauważając, że jednym z kluczowych wyzwań stojących przed biznesem jest przeciwdziałanie kryzysowi bioróżnorodności.

W obszarze praw człowieka (102) najwięcej praktyk zgłoszono w kategorii kobiety w biznesie. Działania te miały na celu wspieranie kobiet w decyzjach zawodowych, inspirowanie do rozwoju oraz wzmacnianie równości płci w miejscu pracy.

„Kategoria dotycząca polityk i procedur dowodzi, że zarządzanie różnorodnością i budowanie inkluzywnych miejsc pracy zyskuje na znaczeniu. Wiele firm zdecydowało się na sformalizowanie zasad dotyczących obszaru diversity & inclusion i podkreślenie swojego zaangażowania poprzez np. podpisanie Karty Różnorodności” – przekazuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dodaje, że zdrowie i edukacja nadal są priorytetowe w działaniach CSR. W raporcie po raz szósty dobre praktyki skatalogowano pod kątem realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs).

Najwięcej działań, podobnie jak rok temu, dotyczy celu 3 – dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) – i celu 4 – dobra jakość edukacji (410 działań). Najrzadziej, też ponownie, reprezentowane są: cel 14 – życie pod wodą (20 praktyk) – i cel 2 – zero głodu (25 praktyk).

Empatia dla uchodźców

W tym roku wiele firm ruszyło z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. A to w związku z toczącą się tam wojną. Środki finansowe i urlopy to niektóre formy wsparcia, jakie przedsiębiorcy oferują swoim zatrudnionym pracownikom z Ukrainy. Jedna z większych sieci handlowych oferowała bezzwrotne zapomogi swoim pracownikom z obywatelstwem ukraińskim.

Z kolei zakład drobiarski spod Radomia, który łącznie zatrudnia ponad 400 pracowników z Ukrainy, zdecydował się pomóc zatrudnionym ściągnąć do Polski rodziny swoich ukraińskich pracowników.

W pomoc dla Ukrainy w ramach swoich kompetencji i zasobów angażują się zarówno duże, jak i małe firmy.

W internecie pojawiało się wiele ogłoszeń dotyczących różnych form wsparcia dla uchodźców, obywateli Ukrainy i ich bliskich, np. bezpłatne usługi, darmowy transport, przekształcenie nieruchomości na noclegownię lub magazyn rzeczy dla potrzebujących czy przyjmowanie obywateli Ukrainy poza kolejnością.

Z kolei krakowskie sklepy znanej sieci meblowej przekazały organizacjom pomagającym uchodźcom ponad 35 tys. artykułów. Nie była to tylko pomoc rzeczowa. Pracownicy zaprojektowali wnętrza, z których korzystają uciekający przed wojną, dostarczali i składali meble, pomagali też przy segregacji darów.

– Poczucie wspólnoty i troska o ludzi to podstawowe wartości, którymi się kierujemy, a w obliczu wywołanego przez Rosję kryzysu humanitarnego przekonaliśmy się, że nie są to tylko słowa. Empatia i gotowość do działania, jakimi wykazali się nasi pracownicy, zasługują na podziw i słowa uznania. Chęć niesienia pomocy była ogromna – chwaliła się sieć.

To wszystko daje korzyści dla firm

Z danych Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wynika, że firmy wdrażające CSR odnoszą większe korzyści niż pozostałe przedsiębiorstwa.

– To, co może osiągnąć firma odpowiedzialna społecznie, to m.in.: wyższa rentowność sprzedaży, wzrost zainteresowania inwestorów, wzrost konkurencyjności, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy, lojalność konsumentów i interesariuszy, wysoki poziom kultury pracy, mniejszy negatywny wpływ na środowisko itp. – podkreślają eksperci Instytutu.