Materiał powstał we współpracy z PMR Restrukturyzacje

Wybór i zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym jest niezbędnym krokiem do otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu. Jego obecność – zarówno dla sądu, jak i dla dłużnika oraz wierzycieli – pozwala być gwarantem postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami prawa. Doradca restrukturyzacyjny zobowiązany jest również do zapewnienia aktywnego wsparcia dla przedsiębiorstwa we wszystkich etapach restrukturyzacji oraz komunikacji z wierzycielami wraz z uwzględnieniem ich słusznych praw.

na wielu frontach

Lista funkcji i kompetencji doradcy restrukturyzacyjnego w kontekście uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu jest bardzo długa. W myśl przepisów ustawy, po zawarciu umowy z przedsiębiorcą doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu. Taka osoba w pełni wspiera przedsiębiorstwo w przygotowaniu niezbędnej do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dokumentacji, tj. spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz niezwykle istotnych z punktu widzenia możliwości zawarcia układu z wierzycielami, przygotowaniu propozycji układowych. – Odchodząc od skomplikowanych, prawnych definicji, rolę doradcy najlepiej porównać do doświadczonego partnera, który pojawia się w firmie po to, by jak najszybciej pomóc jej stanąć na nogi i przywrócić płynność finansową. Doradca musi być jednocześnie doskonałym i bardzo sprawiedliwym mediatorem, ponieważ pomoc dla przedsiębiorcy zawsze musi iść w parze z zabezpieczeniem praw i oczekiwań po stronie wierzycieli. Doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego pozwala mu jednak szybko i efektywnie przekuć teoretyczne założenia w praktykę i wypracować kompromis z korzyścią dla wszystkich uczestników postępowania – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

Bliska współpraca kluczem do sukcesu

Do zadań doradcy restrukturyzacyjnego należą także współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli, wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, przewodniczenie w zgromadzeniu wierzycieli oraz ustalanie przyjęcia układu. Doradca odpowiada też za przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, zawierającego różne scenariusze jego wykonania, wraz z opinią o najbardziej prawdopodobnym scenariuszu wykonalności planu. Z tytułu powierzonej funkcji nadzorca układu sprawuje również kontrolę nad całością postępowania, a także nad czynnościami przedsiębiorstwa wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu.

– Od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG do dnia zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu lub jego umorzenia dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu, natomiast z uwagi na ochronę interesów wszystkich stron postępowania, czyli również słusznych praw wierzycieli, na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody nadzorcy układu jest nieważna – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz.

Interdyscyplinarna pomoc szyta na miarę

Poza wymienionymi wyżej czynnościami wsparcie po stronie doradcy obejmuje także audyt ekonomiczno-restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa w celu identyfikacji skali kryzysu, aktywne uczestnictwo w pozyskaniu finansowania pomostowego na restrukturyzację oraz negocjacje w zawieraniu porozumienia z wierzycielami. Działania doradcy restrukturyzacyjnego to ponadto zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia w całości procesu restrukturyzacyjnego przez współpracujący z nim zespół doświadczonych specjalistów z istotnych dla procesu dziedzin jak: prawo, ekonomia, finanse, księgowość i podatki. Biorąc pod uwagę specyfikę danej firmy, przedsiębiorca, podpisując umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, może więc liczyć na kompleksową obsługę restrukturyzacji w ramach jednej firmy, tj. od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku końcowego.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

– Współpraca w zakresie ochrony przedsiębiorstwa to przede wszystkim świadomość jego indywidualności, jednakże doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji, ich różnorodności zarówno wobec sytuacji przedsiębiorstwa, jak i znajomość oczekiwań różnych grup wierzycieli i doświadczenie w negocjacjach, pozwalają na skorzystanie ze sprawdzonych instrumentów. Doradca restrukturyzacyjny tworzy architekturę restrukturyzacji i wdraża ją razem z klientami, dlatego tak ważny w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym jest dobry start, czyli wybór właściwego partnera do naprawy biznesu – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.