Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej . BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dysponując kwotą blisko 200 mln zł. Po realizacji projektu środki straciły walor środków unijnych i jako krajowe środki pozabudżetowe pozostają w dyspozycji Ministra Rozwoju.

– Na mocy podpisanej dziś umowy 200 mln zł ponownie trafi na rynek. Pieniądze wesprą instrumentami finansowymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach, umożliwią firmom nowe inwestycje, dzięki którym pieniądze po raz kolejny skutecznie zapracują w gospodarce – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

- Zależy nam na wywołaniu trwałej zmiany w strukturze gospodarki i zatrudnienia Polski Wschodniej, co wymaga kontynuowania dedykowanego wsparcia, w tym wykorzystywania różnych form finansowania – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu dynamiki wzrostu gospodarczego tego regionu, a proponowane produkty finansowe będą skierowane właśnie do MŚP prowadzących działalność w obszarze turystyki – dodał Cieszyński.

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców.

Turystyka siłą napędową gospodarki Polski Wschodniej

Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać MŚP z Polski Wschodniej, działające w branży turystycznej lub okołoturystycznej. – Wspieranie działań na rzecz rozwoju tzw. przemysłu wolnego czasu (turystyka, sport, branża kulturalna, medyczna), wykorzystującego wewnętrzny potencjał gospodarczy to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceszef resortu. – Rozwój oferty usług turystycznych, edukacyjnych czy zdrowotnych to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorczości szczególnie na obszarach wiejskich makroregionu – dodał.

Firmy mają szansę otrzymać dodatkowy kapitał na:

- budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

- wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;

- budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;

- wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;

- produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności; - tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;

- powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;

- przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;

- budowa i rozbudowa obiektów noclegowych.

W przypadku wsparcia obiektów preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

- Oczekujemy, że wparcie przyczyni się do poszerzenia oferty produktów i usług oraz wpłynie na wydłużenie sezonu turystycznego, co przełoży się na korzyści ekonomiczne zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego makroregionu – zaznaczył wiceszef resortu.

Przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy będą udzielać przedsiębiorcom zwrotnego wsparcia odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. O postępach w realizacji programu będzie można przeczytać na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl) i Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl). Strategia będzie realizowana przez 10 lat, do 31 stycznia 2027 r.