Plastica działająca w gminie Kowalewo Pomorskie, w powiecie golubsko-dobrzyńskim jako pierwsza uzyskała pomoc publiczną według nowych zasad. Zainwestuje 82 mln zł w rozbudowę zakładu produkującego wyroby higieniczne i medyczne. Należąca do grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych spółka rozbuduje linie produkcyjne i zatrudni dodatkowych pracowników, zwiększając w ten sposób możliwości wytwórcze. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu dwóch lat. - inwestycja ma charakter innowacyjny i związana jest z jednym ze strategicznych sektorów wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedziała w poniedziałek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Ustawa, która zmieniła zasady funkcjonowania stref ekonomicznych, weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Nowe zasady mają w zasadniczy sposób zmienić dotychczasowy sposób wspierania inwestycji przez państwo. Rząd założył, że będą ułatwiać napływ kapitału i pomóc przyciągać przedsięwzięcia charakteryzujące się wysoką innowacyjnością i lepszym dopasowaniem do potrzeb danego regionu.

Największą zmianą jest likwidacja ograniczeń terytorialnych. Przedsiębiorcy mogą teraz korzystać ze zwolnień podatkowych na terenie całego kraju, a nie na wyznaczonym obszarze stref, jak obecnie. Firmy muszą jednak spełnić kryteria nie tylko ilościowe (wysokość nakładów, liczba planowanych miejsc pracy), ale też jakościowe, dopasowane do warunków konkretnego miejsca. Premiowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Nowe zasady przyznawania pomocy zostały tak zaprojektowane, by mogły z nich w większym stopniu korzystać rodzime przedsiębiorstwa.

Nie ma już granicznej daty stosowania ulg, a zwolnienia będą przyznawane na okres od 10 do 15 lat. Będą tym dłuższe, im wyższa jest dozwolona dla danego regionu pomoc publiczna. Inwestorów będą obsługiwać spółki zarządzające, będą koordynować proces udzielania pomocy publicznej. Mają działać w ramach rejonizacji opartej o powiaty. - Będą głównym punktem kontaktu w regionie, centrum wiedzy dla inwestora – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców zastąpiły dotychczasowy system funkcjonujący w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przepisy nie wprowadzają jednak żadnych zmian nabytych praw dla inwestycji, które już działają w SSE. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku.