Pieniądze na nie pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. – Na mocy umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego internetu" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, którą zawarliśmy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zawiaduje nimi Bank Gospodarstwa Krajowego – tłumaczy Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Są to pożyczki dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z całego kraju. – Nie obowiązuje żadna regionalizacja, a co za tym idzie jest to oferta dla firm z wszystkich województw – mówi Wolińska-Bartkiewicz. Jak podkreśla, jest ona kierowana nie tylko do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także i firm dużych.

Na co pożyczki?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni pożyczki mogą wykorzystać na realizację inwestycji polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci infrastruktury telekomunikacyjnej. Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć musi być zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu. Co dokładnie można sfinansować? Chodzi m.in. o:

- roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych,

- niezbędne nadzory (archeologiczny, budowlany, autorski, inwestorski, itp.)

- nabycie prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu wraz z opłatami dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości;

- dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej;

- instalację linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań;

- aktywne elementy sieci umieszczane lub instalowane w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu), takie jak: aktywne elementy stanowiące zakończenie sieci, modemy i routery wyposażone np. w porty, złącza, bramki VoIP czy interfejsy bezprzewodowe stanowiące dla użytkownika końcowego bezpośredni punkt służący do podłączenia wykorzystywanych w jego lokalizacji urządzeń;

- działania informacyjno-promocyjne (pod warunkiem, że są związane bezpośrednio z realizowanym projektem – do wysokości 10 proc. jego wartości ogółem), takie jak: plakaty, ulotki, filmy promocyjne, tablice informacyjne i pamiątkowe;

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych;

- opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń.

Szerzej niż dotacje

Ten rodzaj finansowania obejmuje więc znacznie szerszy katalog wydatków w porównaniu ze wsparciem dotacyjnym oferowanym w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ważną różnicą jest możliwość finansowania elementów aktywnej części infrastruktury telekomunikacyjnej oraz objęcie działaniem wszystkich obszarów adresowych, tj. zarówno punktów, na których nie występuje infrastruktura szerokopasmowa, jak również punktów z już istniejącym dostępem NGA (o przepustowości 30 Mb/s i większej), świadczonym przez jednego lub więcej operatorów telekomunikacyjnych.

– Nie chodzi więc tylko o tzw. białe plamy, ale również o szare i czarne, a więc obszary z ograniczonym dostępem do szerokopasmowego internetu – tłumaczy Wolińska-Bartkiewicz. Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych zgodnych z celem działania 1.1 PO PC, które jednocześnie nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku do pośrednika bezpośrednio udzielającego wsparcia.

Zasady udzielania wsparcia są preferencyjne w stosunku do standardowej rynkowej oferty pożyczkowej. Chodzi o pożyczki w złotych, od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania do piętnastu lat. Karencja w spłacie rat kapitałowych wynosi do 2,5 roku. Oprocentowanie w części wkładu funduszu funduszy jest preferencyjne (na zasadach pomocy de minimis) oraz rynkowe – oparte o stopę referencyjną Komisji Europejskiej. Nie ma też prowizji i opłat od środków pochodzących z wkładu z funduszu funduszy.

Co prawda to BGK zarządza pulą pieniędzy na pożyczki, ale z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejsi są tzw. pośrednicy finansowi (instytucje finansowe) wybrani przez BGK w przetargach, bo to oni bezpośrednio oferują pożyczki firmom.

Aktualnie o pożyczki przedsiębiorcy mogą ubiegać się w oddziałach Alior Banku (jedyny wybrany dotychczas przez BGK pośrednik) na terenie całego kraju. Jednak już 8 listopada br. Bank Gospodarstwa Krajowego poda nazwy innych instytucji finansowych, które też będą oferować te pożyczki, bo wtedy rozstrzygnie kolejne przetargi. Dostęp do pożyczek stanie się więc szerszy.

 

Polska bardziej cyfrowa dzięki funduszom UE