Zgodnie z umową zawartą pomiędzy obydwoma rządami i islandzkim bankiem centralnym, na konto Islandczyków wpłynęło 209,998 tys. złotych. Łącznie Polska zasili tamtejszą kasę kwotą 630 mln złotych. Pozostała część pieniędzy będzie przekazana w dwóch kolejnych ratach. Całość powiększy rezerwy walutowe Islandii i uzupełni długoterminowe wsparcia finansowe sięgające 2,1 mld dolarów, jakie na pomoc Islandii przeznaczył Międzynarodowy Fundusz Walutowy i państwa skandynawskie. - Pożyczka ma na celu osiągnięcie stabilizacji ekonomicznej i wdrożenie programu reform po kryzysie finansowym w 2008 roku - poinformował resort finansów. W jego opinii wypłata kolejnych transz pożyczki będzie uwarunkowana pozytywną opinią MFW po dokonanych przeglądach postępów w realizacji programu wsparcia.

Polski rząd oczekuje zwrotu pożyczki po dwunastu latach, dopuszcza jednak pięcioletni okres karencji. Umowa przewiduje ponadto, że za otrzymane od Polski pieniądze Islandia kupi nasze pięcio, siedmio, dziewięcio i dwunastoletnie obligacje. Pula wyemitowanych obligacji powiększyła wartość funkcjonujących na rynku benchmarkowych serii obligacji skarbowych.

Dzięki przeprowadzeniu całej operacji - udzielaniu pożyczki oraz zakupowi przez Islandię polskich obligacji skarbowych - polska waluta oraz skarbowe papiery wartościowe w niej denominowane zostały włączone w skład portfela aktywów wykorzystywanych do zarządzania rezerwami walutowymi innego państwa.