Nie oznacza to jednak, że wprowadzone ostatnio regulacje z obszaru ESG są zbyt ambitne. Wręcz przeciwnie – pokazują, jak wiele zadań stoi przed firmami. W obliczu globalnych wyzwań biznes potrzebuje edukacji i dostępu do narzędzi, które będą wsparciem w transformacji firm w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza również – a może nawet przede wszystkim – odpowiedzialność za łańcuch wartości. Wyniki rankingu pokazują, że monitorowanie łańcucha wartości nie jest łatwym zadaniem nawet dla liderów. Bardzo wyraźnym sygnałem – nie tylko dla firm – było przyjęcie unijnej dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Nakłada ona na największe spółki obowiązek podejmowania starań na rzecz zapobiegania, łagodzenia lub wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo – także w odniesieniu do działań dostawców, producentów, podwykonawców oraz innych podmiotów, które funkcjonują w ramach łańcuchów aktywności firm bezpośrednio objętych CSDDD. Wyniki rankingu pokazują, że monitorowanie łańcucha wartości nie jest łatwym zadaniem nawet dla liderów.

Tym samym rosną wymagania wobec liderów biznesu – zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw wyznaczających rynkowe trendy, będących najważniejszymi graczami w danym sektorze czy branży, jak i wobec osób, które stoją na czele tych firm. Zarządy i rady nadzorcze są odpowiedzialne za zarządzanie wpływem, ryzykami i szansami zrównoważonego rozwoju oraz za integrację tych czynników ze strategią biznesową firmy.

Przydatnym mechanizmem wspierającym odpowiednie ulokowanie odpowiedzialności za kwestie ESG są – po raz kolejny – nowe regulacje wymagające m.in. powiązania kwestii wynagrodzeń z realizacją celów w obszarze ESG. Kluczowe jest więc zaangażowanie kadry zarządzającej na rzecz zrównoważonej transformacji oraz nieustanne rozwijanie kompetencji w tym obszarze. Nadszedł czas odpowiedzialnych liderów, którzy poprzez strategiczne i długofalowe podejście będą budowali odporne i odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności organizacje.

—Autorka jest prezeską zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkinią Rady Naukowej Rankingu ESG