List stanowi załącznik do raportu rocznego Petrolinvestu. Prezes pisze w nim także, że strategia wytyczyła na nowo kierunki rozwoju całej grupy. Oprócz poszukiwań i wydobycia węglowodorów w Kazachstanie znalazły się w niej też inne działania.

Chodzi m.in. o wykorzystanie potencjału i zainteresowania poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce. W związku z tym Silurian, spółka zależna Petrolinvestu, w wyniku rozmów z zagranicznymi partnerami wystąpiła o przyznanie koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Silurian ma zamiar także poczynić podobne kroki na terenie Rumunii, Ukrainy oraz innych krajów postradzieckich.

Pozostałe wymienione w liście prezesa cele strategiczne Petrolinvestu to: akwizycje podmiotów o podobnym profilu działalności, rozszerzenie działalności handlowej produktami ropopochodnymi, głównie poprzez zwiększenie działalności na rynkach zagranicznych, oferowanie nowoczesnych technologii umożliwiających wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (np. energii wiatrowej) oraz alternatywnych źródeł (np. przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych). Ten ostatni cel miałby być realizowany przede wszystkim na rynkach azjatyckich.

Spółka poszukiwawcza kontrolowana przez Ryszarda Krauzego zamknęła zeszły rok z przychodami na poziomie 149,96 mln zł – wynik a raportu rocznego. Rok wcześniej sprzedaż Petrolinvestu wyniosła 75,74 mln zł. Zmniejszyła się strata netto (przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej) z 415,19 mln zł w 2009 r., do 149,25 mln zł w zeszłym.

W poniedziałek po południu akcjami Petrolinvestu handlowano na GPW po 9,97 zł, (spadek o około 2,35 proc.).