Materiał partnera

Prowadzony w ostatnich latach w Żabce proces transformacji dotyczy nie tylko zmian w formacie sklepów i rozwoju innowacyjności spółki, ale też zrównoważonego podejścia do prowadzenia biznesu. Jako organizacja chcemy bowiem tworzyć wartość w perspektywie długoterminowej, w sposób zrównoważony ekonomicznie, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. Dlatego wdrażana w Grupie Żabka kompleksowa strategia odpowiedzialności jest zintegrowana ze strategią biznesową. Mamy świadomość, że kwestie środowiskowe i odpowiedzialność społeczna nie są już bowiem dla przedsiębiorstw tylko elementem kreowania wizerunku, lecz zaczynają być podstawą myślenia o tym, jak tworzyć finansową i pozafinansową wartość.

Dlatego w trosce o lepsze jutro nas wszystkich jako Żabka promujemy zrównoważony styl życia, pozytywnie oddziałujemy na otoczenie, wzmacniamy kulturę równych szans, wdrażamy najlepsze praktyki zarządcze, minimalizujemy ślad środowiskowy w całym łańcuchu wartości. Nasze nowe ambitne cele, a także priorytety i zobowiązania strategiczne na najbliższe lata zostały zdefiniowane w kompleksowej strategii odpowiedzialności. Zadeklarowaliśmy w niej m.in. intensywne prace nad dekarbonizacją łańcucha dostaw i cyrkularnością. Do końca 2025 r. chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną we własnych operacjach i ograniczyć intensywność emisji gazów cieplarnianych o 70 proc. w sklepach. Poprzez każde nasze działanie udowadniamy, że obrana przez nas droga redukcji emisji gazów cieplarnianych i podjęte zobowiązania to realny plan – Żabka jest pierwszą firmą w Polsce i pierwszą siecią spożywczą w regionie, której zawarte w strategii ESG cele dekarbonizacji zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Pod koniec ub.r. Żabka we współpracy z Grupą Santander zawarła pierwszą umowę kredytową oraz umowę faktoringową, które opierają się na realizacji celów ESG, w tym związanych z dekarbonizacją. W coraz większej liczbie instytucji finansowych dostępność finansowania oraz jego koszt są uzależnione od działań oraz celów podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że ocenie podlegają inwestycje przedsiębiorstwa pod kątem środowiskowym, społecznym i zarządzania korporacyjnego. Firmy, które uwzględniają m.in. zobowiązania środowiskowe w swojej działalności, mają łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowania. Nasza inicjatywa jest zatem bardzo ważnym sygnałem dla rynku, w jaki sposób integrować czynniki ESG do swojej działalności biznesowej w trosce o zrównoważony rozwój. Jak zawarte umowy wpłyną na sytuację naszej firmy? Wysokość marży kredytu i odpowiednio marży z tytułu faktoringu została uzależniona od realizacji celów ESG, które zdefiniowaliśmy i do realizacji których zobowiązaliśmy się we wspomnianej wcześniej strategii odpowiedzialności. Taki sposób finansowania nie tylko uwiarygadnia nasze zobowiązania, ale także pokazuje, że za składanymi przez nas deklaracjami stoją konkretne działania.

Udostępniony przez Santander kredyt posłuży nam do finansowania zautomatyzowanego i niskoemisyjnego centrum logistycznego koło Radzymina pod Warszawą, którego otwarcie zaplanowane jest na drugą połowę 2022 r. W obiekcie zastosowano wiele rozwiązań, które pozwoliły zadbać o niską emisję gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami strategii odpowiedzialności Żabki. Budynek będzie zasilany energią z paneli fotowoltaicznych oraz systemu trigeneracji opartych na źródłach odnawialnych. Inwestycja skorzysta także ze specjalnej kostki antysmogowej.

Przyszłość należy do organizacji, których odpowiedzialność wykracza poza wyniki finansowe. Kryteria ESG będą miały coraz większy wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych – rosnąć będzie presja na zmniejszanie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na klimat. Jako Żabka jesteśmy tego świadomi, dlatego systematycznie powiększamy zakres działań podejmowanych przez naszą organizację w trosce o planetę. Nie tylko nie boimy się stawiać przed sobą ambitnych celów, ale wręcz chcemy stanowić w tym obszarze pozytywny wzorzec dla innych firm.

Materiał partnera