Marek Wierzbowski

GetBack może się odbić na rynku

Regulatorowi brak narzędzi, które zapewniłyby ochronę inwestorów. To ułomność naszego ustawodawstwa. Powinniśmy jej zaradzić, jeżeli rynek długu korporacyjnego ma się rozwijać.

Marek Wierzbowski: Giełda ofiarą zmian w OFE

Prasa odnotowała niedawno fakt, że w trakcie Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, kilkadziesiąt procent uczestników zadeklarowało chęć opuszczania Giełdy Papierów Wartościowych i przejścia do notowań na innym rynku, zapewniającym większy popyt na akcje spółek, które reprezentują.

Powrót rozważań na temat OFE

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oceniający konstytucyjność decyzji podjętych wobec otwartych funduszy emerytalnych i zgromadzonych przez nie środków ożywił dyskusję na temat legalności tego posunięcia.

Srogie kary za wykorzystanie informacji poufnej

Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych, akcjonariuszy spółek publicznych oraz postępowanie z informacjami poufnymi są źródłem kolejnych zarzutów.

Ostrożnie z karaniem

Prace nad nowelizacjami ustawy o ofercie publicznej wywołały dyskusję jeszcze przed przedłożeniem projektu projektów Sejmowi. Najwięcej dotyczyło obowiązków Skarbu Państwa jako akcjonariusza.

Politycy nie interesują się przyszłością giełd

Stan rynku kapitałowego może budzić niepokój, mimo nuty optymizmu, jaki niesie pewne odbicie WIG20.

Szykuje się wielka fuzja światowych giełd

Prasę obiegła niedawno wiadomość o możliwej fuzji Giełdy Londyńskiej z jedną z największych giełd, jednak bez wskazywania z którą.

Unia ułatwia i utrudnia

Działania organów UE w zakresie regulacji rynku kapitałowego są wielokierunkowe.

Szczególna rola Skarbu Państwa

Kilka tygodni temu uczestniczyłem w konferencji naukowej poświęconej 25-leciu przemian gospodarczych w Polsce, zorganizowanej w z udziałem Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dla przyszłości giełdy najważniejsze będą zyski inwestorów

Zaproszenie Komisji Europejskiej do konsultacji dokumentów dotyczących planowanej unii rynków kapitałowych (URK) skłania do refleksji nie tylko nad tym dokumentem, ale też nad przyszłością polskiego rynku kapitałowego po utworzeniu tej unii, a także obecną i przyszłą rolą centrum rynku kapitałowego – giełdy – w rozwoju gospodarczym kraju.