773 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

772 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

771 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

770 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej