fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy nie ma prawa ustalania kierunków działania wójta

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Rada jest wyłącznie uprawniona do ustalania kierunków działania wójta. Nie może natomiast zobowiązać go do stosowania konkretnych rozwiązań.

Rada gminy chce zobowiązać wójta do przeprowadzenia prac dotyczących centrum sportowego, zgodnie z przyjętymi przez nią wymaganiami i harmonogramem oraz do przekazywania radzie comiesięcznych sprawozdań z działań służących realizacji tego celu. Czy przysługuje jej takie uprawnienie?

Nie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. stanowienie o kierunkach działania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. Jak zwrócono uwagę np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 września 2017 r. (sygn. II GSK 3514/15, LEX nr 2404511), przepis ten stanowi jednak upoważnienie do wydawania aktów kierunkowych, wskazujących cele i priorytety działania wójta.

W uchwale rady nie można natomiast przesądzić w jaki sposób i w jakich formach wójt ma podejmować te działania. Uchwała rady może mieć tylko charakter wewnętrzny, zawierając wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego. Można w niej ustalić ogólnie strategię działania wójta i wskazać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji celów mieszczących się w zadaniach gminy. Rada nie może natomiast wkraczać w zakres przyznanych wójtowi ustawowo kompetencji.

W myśl art. 30 ust. 2 pkt 2 u.s.g. do zadań wójta należy m.in. określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy. Określenie sposobu wykonania uchwały może obejmować np. wskazanie potrzebnych środków finansowych i rzeczowych, ustalenie harmonogramu realizacji uchwały, czy wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jej realizację. To wójt ustala przez kogo, w jakich terminach, za pomocą jakich środków i w jakim trybie mają być realizowane zadania wynikające z uchwały. W tzw. uchwale kierunkowej, podjętej na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g., rada nie może narzucać sposobów załatwiania konkretnych spraw.

Uchwała rady nie może nakazywać wójtowi określonych konkretnych zachowań ani obligować go do określonych konkretnych działań (por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 marca 2018 r., IV SA/Po 1053/17, LEX nr 2466519). W wyroku NSA z 29 września 2016 r. (sygn. II OSK 2061/16, LEX nr 2116397) przyjęto, że stanowienie o kierunkach działania wójta oznacza generalnie władcze, wiążące dla wójta określanie celów i zadań działalności wójta, a także zasad, sposobów i środków ich realizacji. Może ono przybierać formy aktów tzw. kierownictwa wewnętrznego (wytycznych) albo udzielania wójtowi zaleceń i wskazówek w konkretnych sprawach. Może też polegać na upoważnieniu wójta do podejmowania określonych działań lub wyrażaniu na nie zgody bądź przyzwolenia. Również w tym wyroku podkreślono, że z art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. nie wynika uprawnienie rady do określania konkretnej formy działania wójta, wydawania mu poleceń określonego działania w konkretnej sprawie lub stosowania konkretnych rozwiązań.   —Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA