fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Surowe kary dla byłych członków zarządu GetBack

GetBack
Fotorzepa, Andrzej Bogacz
750 tys. zł dla Mariusza Brysika, 800 tys. zł dla Anny Paczuskiej oraz 900 tys. zł dla Bożeny Solskiej. KNF ukarała byłych członków zarządu firmy GetBack.

Kary mają związek z naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj. sporządzenie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. i raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie trzech raportów okresowych za 2017 r. i I kwartał 2018 r., tj. skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r., raportu rocznego za 2017 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r. Jak dodaje Komisja decyzję te są też pokłosiem kary nałożonej na samą spółkę (500 tys. zł) w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków informacyjnych.

KNF podkreśla, że w przypadku ustanowienia wieloosobowego zarządu w spółce akcyjnej, członkowie zarządu solidarnie odpowiadają za zarządzanie spółką, a ich obowiązkiem jest wspólne dbanie o należyte wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez prawo, w tym informacyjnych. Ewentualne ograniczenie odpowiedzialności członka zarządu za poszczególne kategorie czynności związanych z prowadzeniem spraw spółki może przewidywać statut spółki akcyjnej. Ograniczenia te nie dotyczyły ukaranych osób.

Komisja zaznaczyła, że działania Brysika, Paczuskiej oraz Solskiej były „całkowicie nieakceptowalne, w związku z czym spotkały się ze stanowczą reakcją organu nadzoru. Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy inwestorów indywidualnych, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje emitenta, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter odczuwalny dla strony postępowania”.

Nadzór podkreślił też, że członkowie organów spółek publicznych powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnioną funkcją oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku nieprzestrzegania prawa. 

Decyzja KNF nie jest ostateczna, gdyż wszystkie trzy osoby złożyły wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy.

Bryski w GetBack był odpowiedzialny za obszar prawny i compliance, Paczuska nadzorowała obszar rozwoju i relacji inwestorskich, zaś Solska odpowiadała za obszar zarządzania aktywami funduszy, controlingu i analiz finansowych, informacji biznesowej, ewidencji wierzytelności, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i podatków.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA