Wy­star­czy od­wie­dzić re­zy­du­ją­cą przy ul. Ho­żej Ga­le­rię Gra­fi­ki i Pla­ka­tu, by zna­leźć się wśród do­brze zna­nych z pierw­szych lek­tur po­sta­ci. Są one bo­ha­te­ra­mi wy­sta­wy „Fau­na, flo­ra i pi­ra­ci".

Zobacz galerię zdjęć

– Od kil­ku lat pre­zen­tu­je­my się­ga­ją­cy do kla­sy­ki cykl „Mi­strzo­wie pol­skiej ilu­stra­cji" – wy­ja­śnia ar­ty­sta ma­larz An­drzej Stro­ka. – Po pre­mie­ro­wej wy­sta­wie prac Ma­ria­na Wa­len­to­wi­cza, dzię­ki upo­ro­wi współ­two­rzą­cej ze mną ga­le­rię Ni­ny Roz­wa­dow­skiej, uda­ło nam się zor­ga­ni­zo­wać pre­zen­ta­cję ilu­stra­cji ar­cy­mi­strza ga­tun­ku Ja­na Mar­ci­na Szan­ce­ra. Póź­niej przy­szła po­ra m.in. na An­to­nie­go Unie­chow­skie­go, Jó­ze­fa Wil­ko­nia, Elż­bie­tę Gau­da­siń­ską. Ilu­stra­cji po­świę­co­na by­ła też wy­sta­wa „Dok­tor Do­lit­tle i in­ni" z bo­ha­te­ra­mi dzie­cię­cych lek­tur. Tym ra­zem od­wo­łu­je­my się do wy­obraź­ni od­bior­ców, za­pra­sza­jąc ich do świa­ta fau­ny, flo­ry i pi­ra­tów.

Na publiczność cze­ka bli­sko dwie­ście prac au­tor­stwa 38 twór­ców. Nie­któ­re z nich, choć po­cho­dzą z lat 50. i 60., za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną po raz pierw­szy od pu­bli­ka­cji i dru­ku.

Obok m.in. wró­bel­ka Ele­mel­ka (au­tor­stwa Zdzi­sła­wa Wi­twic­kie­go), Gu­cia i Ce­za­ra (na­ro­dzi­li się w pra­cow­ni Boh­da­na Bu­ten­ki), Ko­ta w Bu­tach (Ja­nu­sza Gra­biń­skie­go) czy bo­ha­te­rów nie­zwy­kłych prac Jó­ze­fa Wil­ko­nia, spo­tka­my tu po­zor­nie groź­nych pi­ra­tów, wśród któ­rych prym wio­dą Rum-Bar­ba­ri (na­ry­so­wa­ny przez Boh­da­na Wró­blew­skie­go) i kul­to­wy Ra­bar­bar (gra­ficz­ne dziec­ko Edwar­da Lut­czy­na).

– Każ­dą z pre­zen­to­wa­nych prac moż­na ku­pić – za­pew­nia An­drzej Stro­ka. – W cza­sie trwa­nia wy­sta­wy za­pro­po­nu­je­my go­ściom tak­że nie­któ­re z ksią­żek, z któ­rych po­cho­dzą ilu­stra­cje. Część z nich opa­trzo­na zo­sta­nie de­dy­ka­cją au­to­ra.

Po war­szaw­skiej ekspozycji „Fau­na, flo­ra i pi­ra­ci" po­ja­dą do Olsz­ty­na, by w for­mie in­ter­dy­scy­pli­nar­nej eks­po­zy­cji cie­szyć dzie­ci i do­ro­słych.

Fau­na, flo­ra i pi­ra­ci – pol­ska ilu­stra­cja dzie­cię­ca, Ga­le­ria Gra­fi­ki i Pla­ka­tu, Warszawa, ul. Ho­ża 40, wstęp wol­ny, wer­ni­saż: so­bo­ta (10.12), godz. 12, wy­sta­wa czyn­na: po­nie­dzia­łek (12.12) – śro­da (4.01.2012), pon. – pt., godz. 11 – 18, sob., godz. 10 – 15.

 

Autopromocja
Od 29.10 w "Rzeczpospolitej" i "Parkiecie"

Wszystko o zrównoważonym rozwoju i pozafinansowym raportowaniu spółek

Sprawdź szczegóły