Całkowita wartość aktywów ESG w 2016 r. sięgała 23 bln dol., dwa lata później urosła do prawie 31 bln dol., a w 2020 r. miała już wartość 35 bln dol. – podaje Bloomberg Intelligence. Prognozuje, że w 2025 r. aktywa ESG urosną do 50 bln dol. i będą stanowiły ponad jedną trzecią wszystkich zarządzanych globalnie aktywów.

Globalny trend

Regulacje światowe, a szczególnie europejskie, idą w kierunku coraz większego uwzględniania w decyzjach biznesowych czynników ESG. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, jak i firm dostarczających im kapitału, czyli banków i inwestorów instytucjonalnych.

– Regulacje UE zmierzają w kierunku obejmowania coraz szerszej grupy przedsiębiorstw obowiązkiem raportowania w zakresie wskaźników „środowiskowych" – podkreśla Piotr Borowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodaje, że przedsiębiorstwa, które dobrze przygotują się do tego raportowania oraz potraktują ESG jako ważny element strategii rozwoju, będą miały ułatwiony dostęp i niższy koszt pozyskania kapitału niż firmy, które nie będą przywiązywać właściwej wagi do ESG. Te drugie będą miały coraz trudniejszy i droższy dostęp do finansowania swojej działalności ze źródeł zewnętrznych (z banków i od inwestorów finansowych). Tak więc jakość raportowania i sposób uwzględniania czynników ESG w działalności firmy będą coraz bardziej wpływać na jej perspektywy rozwoju, konkurencyjność i pozycję rynkową.

Coraz więcej firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi przywiązuje dużą wagę do analizy danej spółki pod kątem jej oddziaływania na klimat, środowisko społeczne oraz interesariuszy. Potwierdzeniem tego są wspomniane już bardzo dynamicznie rosnące aktywa funduszy inwestycyjnych poszukujących przyjaznych środowiskowo inwestycji, a kwestie środowiskowe stają się integralną częścią procesu analizy inwestycyjnej lub kredytowej przedsiębiorstw.

Również domy maklerskie w swoich raportach analitycznych i rekomendacjach dla inwestorów coraz więcej miejsca poświęcają kwestiom ESG w spółkach giełdowych.

– ESG w najbliższych latach będzie coraz istotniejszym źródłem przewagi konkurencyjnej lub elementem ograniczającym rozwój danego przedsiębiorstwa, w zależności od potraktowania tej tematyki przez jego akcjonariuszy, radę nadzorczą i zarząd – podkreśla Borowski. Wskazuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pod koniec 2021 r. przyjęła „Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW 2025", która wytycza kierunki jej działania w obszarze środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego. Giełda prowadzi też szereg inicjatyw mających na celu przybliżenie tematyki ESG spółkom oraz inwestorom. We współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowano „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW", ponadto, GPW opracowała Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021, a także „Przegląd praktyk rynkowych w zakresie raportowania zintegrowanego".

– Te dokumenty wspierają spółki giełdowe w procesie raportowania danych niefinansowych, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów – podsumowuje Borowski.

Ważne raportowanie

Emitenci również potwierdzają, że waga czynników ESG rośnie.

– Inwestowanie z uwzględnieniem czynników ESG staje się coraz popularniejsze na świecie. Na rynkach europejskich będziemy mogli niebawem zaobserwować znaczny wzrost znaczenia odpowiedzialnego inwestowania i finansowania w związku z wejściem w życie rozporządzenia 2019/2088 (SFDR) – komentuje Magdalena Raczek-Kołodyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Dodaje, że kiedy instytucje finansowe zaczną aktywnie zbierać dane od swoich klientów i publikować własne wskaźniki ESG dotyczące swojego portfela, w sposób naturalny zaczną eliminować lub obciążać dodatkowymi kosztami te podmioty, które mają „słabe" dane i tym samym psują ich portfele.

Dlatego spółki giełdowe walczące o inwestorów i wszystkie inne firmy, które korzystają z finansowania bankowego, powinny poważnie zabrać się za analizę ryzyk niefinansowych i wpływu firmy w obszarach ESG, żeby nie tylko mieć zebrane potrzebne dane, ale przede wszystkim aby móc wdrożyć odpowiednie decyzje w procesy biznesowe i w ten sposób zawczasu zarządzić tymi danymi.

Przez wiele lat raportowanie ESG było postawione obok biznesu, a wszystkie oczy były zwrócone ku sprawozdawczości finansowej. Dyrektywa CSRD, nad którą właśnie toczą się prace, spowoduje, że raportowanie kwestii ESG stanie się równie ważne i co więcej, równie precyzyjne jak sprawozdawczość finansowa.

– Dlatego jest to ostatni dzwonek do działania dla polskich firm, które jeszcze nie przeanalizowały swojego modelu biznesowego pod kątem ryzyk ESG – podkreśla wiceprezes SEG.

Badania potwierdzają, że znaczenie dobrego raportowania kwestii niefinansowych rośnie. EY podaje, że w ciągu ostatnich lat liczba inwestorów stosujących rygorystyczne podejście do oceny publikowanych informacji ESG znacząco się zwiększyła: w zeszłym roku robiło to już 78 proc. z nich, podczas gdy w 2018 r. zaledwie 32 proc. Można śmiało założyć, że w kolejnych latach odsetek ten będzie dalej rósł.