Zbigniew Kmieciak

Zbigniew Kmieciak

Kierownik Zakładu Komparatystyki Postępowania Administracyjnego w Instytucie Badań Prawnoporównawczych i Interdyscyplinarnych na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Autor około trzystu trzydziestu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz kilkudziesięciu ekspertyz prawnych i opinii przygotowanych dla potrzeb procesu legislacyjnego i praktyki. Przewodniczył działającemu w latach 2012–2016 zespołowi ekspertów, którego prace zwieńczyło sporządzenie raportu zawierającego propozycje reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, a w konsekwencji także przygotowanie projektu tzw. dużej nowelizacji KPA dokonanej w 2017 r.