Marcin Wojewódka

Sąd odwoławczy musi naprawić postępowanie

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Takie zażalenie ma służyć skontrolowaniu, czy orzeczenie zostało prawidłowo oparte na jednej z przesłanek wymienionych w przepisach.

Przekazanie informacji o pracownikach podlegających obronie przez organizację związkową - wyrok Sądu Najwyższego

Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie żądanie pracodawcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

O dyskryminacyjnym charakterze uchwały nr 14

Podjęta przez partię polityczną uchwała nie jest źródłem prawa pracy i żaden pracodawca nie może się na nią powoływać wobec swych podwładnych. Ona po prostu nie wiąże.

Obowiązek pracodawcy wypłaty odprawy pośmiertnej

Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej jest niezależny od formy prawnej pracodawcy, struktury jego własności czy liczby zatrudnianych osób. Może to być nawet równowartość półrocznej pensji zmarłego pracownika.

W temacie sygnalistów głos zajmą partnerzy społeczni

Unijna dyrektywa daje możliwość dosyć silnego zaangażowania partnerów społecznych w proces wdrażania regulacji dotyczących kwestii sygnalistów. Może mieć ono charakter obowiązkowych uzgodnień lub konsultacji.

Obniżka płacy uzasadniona PPK jest ryzykowna

Nałożenie obowiązku tworzenia PPK na podmiot zatrudniający nie może stanowić uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia pracownikowi warunków płacy. Pracodawca może nie obronić w sądzie takiego wypowiedzenia.

Brak informacji od związku zwalnia pracodawcę z obowiązku współpracy przy zwolnieniu - wyrok SN

Uchybienie przez związek zawodowy obowiązkowi podania informacji o liczbie jego członków oznacza, że działacz związkowy traci szczególną ochronę stosunku pracy.

Związek zawodowy: umocowanie do reprezentowania musi być w jego statucie

Działanie sprzeczne z własnym statutem może się okazać bardzo niekorzystne dla zakładowej organizacji związkowej oraz jej członków. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy związek jest reprezentowany niezgodnie z jego postanowieniami.

Usługi świadczone powtarzalnie to nie dzieła

Zamiar zawarcia umowy o dzieło, a także świadome podpisanie takiej umowy nie mogą zmienić charakteru zatrudnienia zainicjowanego taką umową, jeśli wykazuje ono w przeważającym stopniu cechy innego stosunku prawnego.

Marcin Wojewódka: Czy poseł lub senator mogą utworzyć PPK dla swoich pracowników?

W ostatnich dniach w prasie oraz mediach elektronicznych pojawiły się sprzeczne stanowiska dotyczące możliwości tworzenia przez posłów i senatorów zatrudniających pracowników pracowniczych planów kapitałowych. Warto przyjrzeć się tej kwestii w szczegółach, gdyż niestety niektórzy z wypowiadających się w temacie, być może przez swoją niewiedzą, celowo wprowadzają w błąd opinię publiczną.