Marcin Wojewódka

Zasiłku pozbawi także wymuszona praca

Nawet jeśli pracownik jest przymuszany do pracy w okresie trwającego zwolnienia lekarskiego i pobierania zasiłku chorobowego, to nie dochodzi do uprawnionego pobierania świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicze plany kapitałowe na gorszych zasadach

Część zmian dotyczących PPK, które obowiązują od 4 czerwca 2022 r., nie tylko nakłada nowe obowiązki na podmioty zatrudniające, ale też pogarsza sytuację prawną uczestników programu.

Marcin Wojewódka: Masz oszczędności, to je pokaż

Zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych powinni w nich wpisywać informacje o środkach zgromadzonych w PPE, PPK, IKE i IKZE.

Zasiłku po ustaniu zatrudnienia pozbawi inny tytuł do ubezpieczeń

Przesłanką odmowy prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest samo posiadanie innego tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma natomiast znaczenia, czy z tego drugiego tytułu były uzyskiwane dochody oraz czy w jego ramach praca była faktycznie świadczona.

Prawo do otrzymania odprawy nie jest bezwzględne

Po wypłaceniu odprawy osobie zwolnionej z przyczyn niedotyczących pracownika może się okazać, że świadczenie nie było należne. W takim przypadku powstaje obowiązek jego zwrotu.

Marcin Wojewódka: Kolejne uprawnienie pracownicze na koszt firmy

Jedną z projektowanych zmian w kodeksie pracy jest przyznanie zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej z prawem do połowy wynagrodzenia.

Marcin Wojewódka: Na niebie nadal będzie bezpiecznie

Czas pracy kontrolerów ruchu lotniczego ma wzrosnąć. A któż chciałby pracować dłużej za te same pieniądze.

Marcin Wojewódka: Na kontrakcie lepiej niż etacie

Polski ustawodawca zamierza lepiej chronić przedsiębiorców czy zleceniobiorców niż pracowników.

Sąd odwoławczy musi naprawić postępowanie

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Takie zażalenie ma służyć skontrolowaniu, czy orzeczenie zostało prawidłowo oparte na jednej z przesłanek wymienionych w przepisach.

Przekazanie informacji o pracownikach podlegających obronie przez organizację związkową - wyrok Sądu Najwyższego

Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie żądanie pracodawcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.