Tag: Zarządzanie firmą

Prawo do błędu członka zarządu

Według business judgment rule, członek organu, który postępował lojalnie wobec spółki oraz z należytą zawodową starannością, jednak na skutek jego błędnej decyzji biznesowej spółce została wyrządzona szkoda, będzie mógł wyłączyć swoją odpowiedzialność za tę szkodę, ale pod warunkiem: jego decyzje były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Nowe sankcje dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych rozszerza katalog przypadków uniemożliwiających piastowanie w spółce funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta. Wprowadza też sankcje karne za naruszenie nowo wprowadzonych obowiązków informacyjnych wobec rad nadzorczych spółek.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

Sam fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości może okazać się niewystarczający dla uniknięcia odpowiedzialności. Konieczne jest jeszcze wykazanie, że nastąpiło to we właściwym czasie.

Zmiany w zakresie operacyjnego działania organów w spółkach kapitałowych

Ostatnia nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie 13 października, wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Precyzuje też zasady obliczania kadencji członków zarządu i rady nadzorczej na wzór przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej.

Większe uprawnienia rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie w połowie października zwiększa uprawnienia rad nadzorczych. Wprowadza m.in. zakaz ograniczania członkom tego organu dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

Czy brak faktycznego wykonywania funkcji zwalnia z odpowiedzialności?

Piastowanie stanowiska członka zarządu oznacza nie tylko obowiązek wykonywania powierzonych zadań, ale też zwiększony zakres odpowiedzialności. Brak faktycznego pełnienia funkcji może zwalniać z ponoszenia odpowiedzialności tylko, gdy wynikało to z obiektywnych i niezależnych od danej osoby okoliczności, uniemożliwiających jej prawidłowe wykonywanie zadań.

Zarząd sukcesyjny wciąż nie jest popularny

Od trzech lat przedsiębiorca może ustanowić zarządcę firmy na wypadek swej śmierci, ale korzysta z tego tylko niewielu.

Przedsiębiorcy rzadko decydują się na zarząd sukcesyjny

Od trzech lat przedsiębiorca może ustanowić na wypadek swej śmierci zarządcę firmy, ale korzysta z tego tylko niewielu.

Bank Pekao S.A.: jak wspierać menadżerów?

Menadżerowie i liderzy to w każdej nowoczesnej organizacji najważniejsze ogniwo zarządzania zespołami oraz komunikacji między pracownikami i Zarządem. To na nich spoczywa w obecnych trudnych i zmiennych czasach odpowiedzialność za komfort pracy, zrozumienie celów i wartości firmy, a także efektywne wprowadzanie zmian. Dlatego Bank Pekao S.A. wspiera swoją kadrę menedżerskiej poprzez szeroko zakrojone programy szkoleniowo-rozwojowe.

Czy wspólnik może ingerować w sferę zarządzania spółką?

Zastosowanie się do poleceń wspólników przez członka zarządu może spowodować jego odpowiedzialność, gdy będzie to sprzeczne z prawem lub wykonanie polecenia spowoduje szkodę w majątku spółki. Są sposoby, by tego uniknąć.