Tag: Rada Nadzorcza(RN)

Powiązane

Zarządzanie firmą

Prawo do błędu członka zarządu

Według business judgment rule, członek organu, który postępował lojalnie wobec spółki oraz z należytą zawodową starannością, jednak na skutek jego błędnej decyzji biznesowej spółce została wyrządzona szkoda, będzie mógł wyłączyć swoją odpowiedzialność za tę szkodę, ale pod warunkiem: jego decyzje były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Nowe sankcje dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych rozszerza katalog przypadków uniemożliwiających piastowanie w spółce funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta. Wprowadza też sankcje karne za naruszenie nowo wprowadzonych obowiązków informacyjnych wobec rad nadzorczych spółek.

Zmiany w zakresie operacyjnego działania organów w spółkach kapitałowych

Ostatnia nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie 13 października, wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych. Precyzuje też zasady obliczania kadencji członków zarządu i rady nadzorczej na wzór przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej.

Większe uprawnienia rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wejdzie w życie w połowie października zwiększa uprawnienia rad nadzorczych. Wprowadza m.in. zakaz ograniczania członkom tego organu dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

Doradca rady nadzorczej – wsparcie dla spółki czy źródło wewnętrznych konfliktów?

Jeżeli statuty spółek akcyjnych nie zostaną zmienione, od października tego roku rady nadzorcze zyskają nowe uprawnienia bez żadnych ograniczeń, w tym finansowych.

Nowe kompetencje rad nadzorczych na gruncie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

13 października 2022 roku wejdzie w życie długo zapowiadana oraz kontrowersyjna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych . Poza uchwaleniem prawa holdingowego, wprowadza ona istotne zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych.

Doradca rady nadzorczej – ekspert do spraw specjalnych

Za sześć miesięcy wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Ma ona wzmocnić sprawowanie kontroli nad spółkami, nadać nowe kompetencje radom nadzorczym. Wprowadza również do polskiego porządku prawnego prawo holdingowe, corporate governance, a także nową instytucję – doradcę rady nadzorczej.

Współpraca pomiędzy zarządem a radą nadzorczą

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych powinien wzmocnić pozycję organu jakim jest rada nadzorcza oraz sprawić, aby współpraca rady z zarządem była bardziej skrupulatna i szczegółowa.