Tag:

Plan naprawczy spółki

Powiązane

spółka cywilna

Wypłata kwot na rzecz byłych wspólników jeszcze przed formalną likwidacją

Likwidatorzy ustanowieni przez sąd powinni stosować się do jednomyślnych uchwał powziętych przez wspólników oraz przez osoby mające interes prawny, które spowodowały ich ustanowienie. Kodeks spółek handlowych nie wskazuje, kiedy taka uchwała winna być podejmowana.

Uprawnienia zarządu upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości, choć istotnie wpływa na sposób funkcjonowania spółki z o.o., nie wygasza jej organów, ani nie zmienia stosunków właścicielskich. Członkowie zarządu nie tracą swych mandatów, a wspólnicy zachowują udziały. Jednak ich wpływ na sprawy spółki ulega znacznemu ograniczeniu.

Wierzyciel w sidłach postępowania o zatwierdzenie układu

Dłużnik może zainicjować postępowanie naprawcze tylko w celu uzyskania środków ochrony, nie mając zamiaru zawarcia układu z wierzycielami ani nie mając pomysłu na restrukturyzację przedsiębiorstwa. Są prawne sposoby, by wierzyciel mógł temu przeciwdziałać.

Jak zrestrukturyzować spółkę cywilną?

O restrukturyzacji spółki cywilnej możemy mówić tylko w tym sensie, że postępowaniem restrukturyzacyjnym objęci zostaną jej wspólnicy. Możliwa jest też sytuacja, w której postępowanie restrukturyzacyjne wdraża się jedynie wobec niektórych wspólników.