Tag: Zarząd

Powiązane

Zarządzanie firmą

Reprezentacja spółki z o.o. przez członka zarządu – jakie ograniczenia?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni co do zasady dwie funkcje: prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. O ile pierwsza funkcja realizowana jest niejako wewnątrz spółki, o tyle druga dotyczy dokonywania czynności z podmiotami trzecimi i z tego powodu stanowi wysoce istotny aspekt w relacjach gospodarczych.

Prawo do błędu członka zarządu

Według business judgment rule, członek organu, który postępował lojalnie wobec spółki oraz z należytą zawodową starannością, jednak na skutek jego błędnej decyzji biznesowej spółce została wyrządzona szkoda, będzie mógł wyłączyć swoją odpowiedzialność za tę szkodę, ale pod warunkiem: jego decyzje były podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje.

Nowe sankcje dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych rozszerza katalog przypadków uniemożliwiających piastowanie w spółce funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatora albo prokurenta. Wprowadza też sankcje karne za naruszenie nowo wprowadzonych obowiązków informacyjnych wobec rad nadzorczych spółek.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki

Sam fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości może okazać się niewystarczający dla uniknięcia odpowiedzialności. Konieczne jest jeszcze wykazanie, że nastąpiło to we właściwym czasie.

Czy brak faktycznego wykonywania funkcji zwalnia z odpowiedzialności?

Piastowanie stanowiska członka zarządu oznacza nie tylko obowiązek wykonywania powierzonych zadań, ale też zwiększony zakres odpowiedzialności. Brak faktycznego pełnienia funkcji może zwalniać z ponoszenia odpowiedzialności tylko, gdy wynikało to z obiektywnych i niezależnych od danej osoby okoliczności, uniemożliwiających jej prawidłowe wykonywanie zadań.

Zarząd sukcesyjny wciąż nie jest popularny

Od trzech lat przedsiębiorca może ustanowić zarządcę firmy na wypadek swej śmierci, ale korzysta z tego tylko niewielu.

Współpraca pomiędzy zarządem a radą nadzorczą

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych powinien wzmocnić pozycję organu jakim jest rada nadzorcza oraz sprawić, aby współpraca rady z zarządem była bardziej skrupulatna i szczegółowa.

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła zmianę dotyczącą podpisywania sprawozdań finansowych, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Sąd: Intencja to tylko deklaracja, więc nie można jej zaskarżyć

Nie sposób uznać, że podjęcie uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania zarządu powiatu narusza interes prawny lub uprawnienie starosty.

Odpowiedzialność członków zarządu – zasada biznesowej oceny sytuacji

Na członku zarządu spoczywa ciężar udowodnienia, że przy wykonywaniu swoich obowiązków dochował on wymogów należytej staranności i w konsekwencji nie ponosi winy za dane działanie czy zaniechanie.