Tag: Ewidencje, Mapy

Powiązane

Nieruchomości

Numer księgi wieczystej a dane osobowe. Sprawa dzieli urzędy

"Numer księgi wieczystej pozwala pozyskać dane osobowe – potwierdza to także RPO" - napisał w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego Prezes toczy z Głównym Geodetą Kraju (GGK) spór o ujawnianie na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych. RPO twierdzi jednak, że nie zajął w tej sprawie stanowiska i czeka na rozstrzygnięcie NSA.

Sąd: Zmiany w ewidencji gruntów muszą wynikać z dokumentów

Właściciel działki zwrócił się do prezydenta miasta o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji jej powierzchni.

Cała linia kolejowa trafiła do ewidencji zabytków

Wpisy do niej są podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w internecie

Będzie ułatwiony dostęp przez internet do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spór o jawność numeru księgi wieczystej - Główny Geodeta kontra PUODO

Główny geodeta kraju nie zgadza się zakazem udostępniania numeru księgi wieczystej na www.geoportal.gov.pl. Wniósł skargę w tej sprawie do sądu.

ZdubelGeoportal nie może publikować numerów ksiąg wieczystych

Główny Geodeta Kraju ma zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych na stronie GEOPORTAL II. Takie postanowienie zabezpieczające wydał wczoraj Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skarga na odmowę udostępnienia danych z ewidencji - orzecznictwo

Właściwe załatwienie sprawy w formie pisma stanowi akt podlegający zaskarżeniu do sądu.

Jak udokumentować prawo do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów - wyrok WSA

Udokumentowanie aktami stanu cywilnego następstwa prawnego po zmarłym daje podstawę do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów i budynków – uznał WSA.

Mapy lotnicze i dane z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będą dostępne za darmo

Za mapy lotnicze znajdujące się w państwowych zasobach geodezyjnych nic nie zapłacimy.

Czy ograny prowadzące ewidencje gruntów i budynków mogą rozstrzygnać spory dotyczące stanu prawnego nieruchomości

Organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków, nie mogą rozstrzygać sporów, dotyczących stanu prawnego nieruchomości.