Tag:

Ewidencje, Mapy

Powiązane

Nieruchomości

Ponad tysiąc korekt nazw miejscowości

1 stycznia 2024 r. nastąpi coroczna urzędowa zmiana nazw miejscowości, tym razem ponad tysiąca.

Ewidencja zabytków po wyroku Trybunału

Orzeczenie TK o niekonstytucyjności przepisu, na podstawie którego doszło do ujęcia zabytków w gminnej ewidencji, jest podstawą do zakwestionowania zarządzeń, na podstawie których doszło do tychże wpisów.

Numer księgi wieczystej a dane osobowe. Sprawa dzieli urzędy

"Numer księgi wieczystej pozwala pozyskać dane osobowe – potwierdza to także RPO" - napisał w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych, którego Prezes toczy z Głównym Geodetą Kraju (GGK) spór o ujawnianie na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych. RPO twierdzi jednak, że nie zajął w tej sprawie stanowiska i czeka na rozstrzygnięcie NSA.

Sąd: Zmiany w ewidencji gruntów muszą wynikać z dokumentów

Właściciel działki zwrócił się do prezydenta miasta o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji jej powierzchni.

Cała linia kolejowa trafiła do ewidencji zabytków

Wpisy do niej są podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w internecie

Będzie ułatwiony dostęp przez internet do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Spór o jawność numeru księgi wieczystej - Główny Geodeta kontra PUODO

Główny geodeta kraju nie zgadza się zakazem udostępniania numeru księgi wieczystej na www.geoportal.gov.pl. Wniósł skargę w tej sprawie do sądu.

ZdubelGeoportal nie może publikować numerów ksiąg wieczystych

Główny Geodeta Kraju ma zaprzestać publikowania numerów ksiąg wieczystych na stronie GEOPORTAL II. Takie postanowienie zabezpieczające wydał wczoraj Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skarga na odmowę udostępnienia danych z ewidencji - orzecznictwo

Właściwe załatwienie sprawy w formie pisma stanowi akt podlegający zaskarżeniu do sądu.

Jak udokumentować prawo do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów - wyrok WSA

Udokumentowanie aktami stanu cywilnego następstwa prawnego po zmarłym daje podstawę do uzyskania wypisu z ewidencji gruntów i budynków – uznał WSA.