Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za I kwartał wahały się od 416 mln zł do 751 mln zł.

Zysk grupy PZU w I kwartale jest 30 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych, 2 proc. niższy niż osiągnięty w I kwartale 2010 roku i 40 proc. wyższy niż w IV kwartale 2010 roku.

Na koniec I kwartału 2011 roku wskaźnik ROE wyniósł 23,9 proc. i spadł o 3,8 p.p. w porównaniu do końca I kwartału poprzedniego roku.

"Na spadek wyniku netto miały wpływ niższe dochody z działalności inwestycyjnej Grupy PZU wynikające ze zmiany wyceny dłużnych papierów wartościowych (wzrost rentowności obligacji) i z gorszej niż w roku ubiegłym sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - napisano w komunikacie.

Wynik na działalności lokacyjnej wyniósł w I kwartale 2011 roku 474 mln zł, czyli był o 9 proc. niższy niż oczekiwał rynek (518 mln zł).

Wynik z tego tytułu spadł r/r o 48 proc., a w ujęciu kwartalnym o 20 proc.

Składka przypisana brutto grupy w I kwartale wyniosła 3976,9 mln zł. Składka okazała się nieznacznie, 3 proc., gorsza od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 4103 mln zł (w przedziale oczekiwań 4006-4231 mln zł).

Składka brutto wzrosła 5 proc. r/r i 10 proc. kw./kw.

PZU podało, że wzrost składki wystąpił w obu segmentach ubezpieczeniowych. W segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych wzrost składki nastąpił w produktach dla klienta masowego, głównie w produktach komunikacyjnych, a w segmencie ubezpieczeń na życie w ubezpieczeniach grupowych oraz indywidualnych.

Odszkodowania netto wyniosły w pierwszym kwartale 2011 roku 2400 mln zł. Rynek spodziewał się tymczasem odszkodowań na poziomie 2460 mln zł w przedziale oczekiwań 2289-2639 mln zł.

Odszkodowania spadły o 3 proc. w ujęciu rocznym i o 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

PZU podało, że spadek odszkodowań i świadczeń netto wynika z braku szkód spowodowanych zdarzeniami katastroficznymi w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w porównaniu do I kwartału 2010 roku.

"Obniżenie szkodowości w ubezpieczeniach majątku, pozakomunikacyjnych i rolnych, częściowo zniwelowane zgodnym z przewidywaniami wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach na życie" - napisano w raporcie.

PZU podało, że w I kwartale 2011 pojawiły się znacznie większe niż w ubiegłym roku szkody z ubezpieczeń rolnych dotyczące przezimowania (nie mające charakteru katastroficznego), na które utworzono rezerwę w wysokości 80 mln zł.

PZU podało, że pozytywny wpływ na wynik netto grupy w I kwartale 2011 roku miało objęcie konsolidacją Grupy Armatura - jednorazowy wpływ na wynik netto wyniósł 118,9 mln zł.

Koszty administracyjne grupy PZU wyniosły w I kwartale 2011 roku 328,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 363,3 mln zł.

Spadek kosztów administracyjnych to efekt m.in. programu restrukturyzacji zatrudnienia w PZU i PZU Życie z 2010 roku oraz programu redukcji kosztów stałych.