Tag:

Lubawa

Powiązane

Firmy

Akcje producentów uzbrojenia na celowniku inwestorów. Efekt wojny w Ukrainie

Wojna tocząca się w Ukrainie sprawiła, że akcje producentów uzbrojenia i sprzętu dla wojska znalazły się na celowniku inwestorów.

Dramat na jeziorze. Utonęło małżeństwo z lekarzy z Iławy

Tragiczny finał poszukiwań małżeństwa lekarzy z Iławy. Ciała pary znaleziono w jeziorze Zwiniarz koło Lubawy.

Policjanci podwieźli włamywacza. Do aresztu

42-letni mężczyzna okradł plebanię pod Lidzbarkiem Warmińskim. Gdy próbował złapać „stopa" zatrzymali się policjanci i zabrali na komisariat.

Po imprezie zapomniała, gdzie zaparkowała

Mieszkanka Lubawy na Mazurach zgłosiła kradzież samochodu. Policjanci odnaleźli pojazd w pobliżu klubu, w którym bawiła się kobieta.

Esportowe plany Lubawy na Wschodzie

Pro­du­cent sprzę­tu ochron­ne­go, na­mio­tów i wy­po­sa­że­nia ra­tun­ko­we­go ma szan­sę za­ro­bić na do­zbro­je­niu Ukra­iny.

Na starcie WIG20 rósł o 0,14 proc.

Nowy tydzień na GPW zaczął się od zwyżek indeksów. Podobnie na zielono świeciły indeksy na Zachodzie.

Na zamknięciu WIG20 rósł o 0,02 proc.

Poniedziałkowa sesja w Warszawie była drugą z rzędu, na której WIG20 zyskiwał na wartości. Zwyżki były jednak symboliczne i daleko mniejsze niż w piątek.

W zamknięciu WIG20 tracił 0,3 proc.

Pozbawione prawa do dywidendy akcje PZU miały negatywny wpływ na zachowanie się indeksu WIG20, który zniżkował czwarty raz z rzędu.

Lubawa zyskuje

Wczo­raj ak­cje Lu­ba­wy dro­ża­ły na war­szaw­skiej gieł­dzie na­wet o 9,7 proc., do 1,47 zł, naj­wyż­sze­go po­zio­mu od sze­ściu mie­się­cy. Zwyż­ce to­wa­rzy­szy­ły wzmo­żo­ne ob­ro­ty. W cza­sie ca­łej se­sji wła­ści­cie­li zmie­ni­ło 2,2 mln pa­pie­rów, kie­dy śred­nia z ostat­nich trzech mie­się­cy to za­le­d­wie 0,3 mln sztuk.

Kolejna umowa Lubawy

Firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji konfekcji technicznej oraz indywidualnego wyposażenia dla służb sektora publicznego podpisała dziś kontrakt z Jednostką Wojskową 4226 z Warszawy na dostawę zasobników piechoty górskiej. Wartość brutto umowy to prawie 8,9 mln zł.