Tag:

Forum daily

Powiązane

Forum ekonomiczne

Frédéric Faroche: Kryzys nie zmienia strategii Veolii. Neutralność klimatyczna nie tylko możliwa, ale również konieczna

Nasz główny cel pozostaje ten sam. Chcemy wyjść z węgla do 2030 r. i osiągnąć neutralność. Ten kryzys stworzył impuls do przyspieszenia – mówi Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia Polska.

Frédéric Faroche: Energy crisis does not change Veolia’s goal

Our final goal will remain the same. We will target to exit coal by 2030 and achieve neutrality. This crisis creates an impulse to be faster, said Frédéric Faroche, President and General Director of Veolia Group Polska.

François Colombié: Partnerstwo Polski i Francji umacnia się

Nasi inwestorzy rozumieją, że Polska jest rozwiniętym rynkiem i aby odnieść sukces, należy dopasować się do potrzeb rynku – mówi François Colombié, wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

François Colombié: The partnership between Poland and France is strengthening

Our investors understand that Poland is a developed market and they know they have to adapt to the needs of the market to succeed, said François Colombié, Vice President of the French-Polish Chamber of Commerce.

W Ikei tworzymy biznes odpowiedzialny za ludzi i planetę

W Ikei wiemy, że walka ze zmianą klimatu jest naszym obowiązkiem, a nasi klienci i pracownicy oczekują od nas konkretnych działań. Mamy świadomość wpływu, jaki wywieramy na otoczenie na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

At IKEA, we create a business that is responsible for people and the planet

At IKEA, we know that fighting climate change is our responsibility, and our customers and employees expect concrete actions from us. We are aware of the impact we have on the environment locally, nationally, and globally.

Rola biznesu w zrównoważonym rozwoju Polski

Zmiana w kierunku społeczeństwa odpowiedzialnego i przyjaznego klimatowi jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością. Powiększająca się populacja to również zwiększone zapotrzebowanie na żywność, mieszkania, mobilność czy energię.

The role of business in the sustainable development of Poland

The shift towards a responsible and climate-friendly society is not only a challenge, but also a necessity. Growing population also means increased demand for food, housing, mobility, or energy.

Potrzebujemy innowatorów, by stawić czoła wyzwaniom

Innowacje w nauce i technologii pełnią kluczową rolę w poszukiwaniu rozwiązań dla najtrudniejszych współczesnych wyzwań. Jednak bez wykwalifikowanych specjalistów pochodzących z różnorodnych środowisk nie rozwiniemy nowatorskich teorii naukowych, trudno będzie opracować przełomowe rozwiązania i określić ich zastosowania, a w konsekwencji nie znajdziemy szybko rozwiązań obecnych i przyszłych wyzwań.

We need innovators to face the challenges

Innovation in science and technology plays a key role in finding solutions to today’s toughest challenges. However, without qualified professionals from diverse backgrounds, we will not develop cutting-edge scientific theories; it will be difficult to develop breakthrough solutions and identify their applications, and consequently we will not quickly find solutions to current and future challenges.