Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) to dokument pokazujący, jak wyglądać będę podstawowe parametry gospodarcze, a także jak będzie kształtować się kondycja finansów państwa w zmieniającym się otoczeniu.

Głównym jego elementem jest aktualizacja Programu Konwergencji (APK), która do 30 kwietnia zostanie przekazana Komisji Europejskiej.

We wtorek rząd przyjął najnowszy WPPF na lata 2022-2025, w którym zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 r. osiągnie 3,8 proc., a w 2023 r. spadnie do 3,2 proc. W kolejnych latach polska gospodarka ma rosnąć w tempie 3 proc. oraz 3,1 proc. W komunikacie MF czytamy, że wyższa dynamika aktywności gospodarczej byłaby możliwa dzięki realizacji KPO (Krajowego Planu Odbudowy).

Wedle rządowych prognoz, stopa bezrobocia według BAEL ma dalej spadać – z 3,4 proc. w 2021 r. do 2,7 proc. w 2022 r. W kolejnych latach bezrobocie ma pozostać na niskim poziomie (2,6 proc. w horyzoncie prognozy) w wyniku trendów demograficznych i utrzymywania się tempa wzrostu gospodarczego.

Szybkiej odbudowie aktywności gospodarczej towarzyszy już obecnie wzrost inflacji, a wedle rządu jest to związane przede wszystkim z czynnikami zewnętrznymi oraz geopolitycznymi i wynikającymi z tego podwyżkami cen energii, tj. cen paliw w wyniku wzrostu cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz cen energii elektrycznej i gazu. W WPFP rząd przewiduje, że w 2022 r. stopa inflacji średniorocznie wyniesie 9,1 proc., by w kolejnych latach stopniowo spadać – do 7,8 proc. w 2023 r., 4,8 proc. w 2024 r. i 3,5 proc. w 2025 r.

Czytaj więcej

Polska wprowadza sankcje na rosyjskich oligarchów i ich polskie firmy zależne

„Prognozujemy, że w tym roku deficyt sektora finansów publicznych zwiększy się do 4,3 proc. PKB w związku z działaniami mającymi na celu łagodzenie skutków inflacji, zmianami w systemie podatkowym, wsparciem dla ukraińskich uchodźców i planowaną wypłatą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów” – podaje też MF w komunikacie.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania dla polityki budżetowej, Program zakłada redukcję deficytu do 3,7 proc. PKB i długu do 51,5 proc. PKB w 2023 r. W kolejnych latach prognozowana jest dalsza redukcja odpowiednio do 2,5 proc. PKB i 49,7 proc. PKB w 2025 r.

Przewidujemy, że wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB ulegną obniżeniu z 44,4 proc. w 2022 r. do 42,2 proc. w 2025 r. Natomiast dochody sektora w relacji do PKB spadną z 40 proc. do 39,7 proc. w latach 2022-25. Główną przyczyną spadku w obszarze dochodów podatkowych będą zmiany w ramach #NiskiePodatki.

MF podało również, że w 2021 r. poprawa dochodów z VAT wyniosła 14,3 mld zł, w efekcie luka VAT spadła o 6,1 pkt. proc. do poziomu 4,3 proc. potencjalnych wpływów, tj. ok. 10 mld zł.