Wyzwania przed Boryszewem

Ana­li­ty­cy ocze­ku­ją, że kon­tro­lo­wa­na przez Ro­ma­na Kar­ko­si­ka fir­ma dzię­ki prze­nie­sie­niu pro­duk­cji z Nie­miec do Pol­ski po­pra­wi ren­tow­ność.

Publikacja: 24.12.2014 10:13

Wyzwania przed Boryszewem

Foto: Fotorzepa, Bartek Sadowski

Sta­no­wi­sko człon­ka za­rzą­du od­po­wie­dzial­ne­go za część mo­to­ry­za­cyj­ną  obej­mu­je już trze­ci me­ne­dżer, od­kąd Bo­ry­szew – w po­ło­wie 2010 r. – wszedł na ten ry­nek. Paw­ła Su­rów­kę, któ­ry do­łą­czył do gru­py w 2013 r., za­stą­pi Ce­za­ry Pysz­kow­ski, fi­nan­si­sta ostat­nio zwią­za­ny z Uni­Cre­dit CA­IB Po­land. Prio­ry­te­tem no­we­go me­ne­dże­ra bę­dzie za­koń­cze­nie re­struk­tu­ry­za­cji seg­men­tu zbu­do­wa­ne­go z ak­ty­wów ku­po­wa­nych na świe­cie oraz eks­pan­sja na no­wych ryn­kach – w Ame­ry­ce Środ­ko­wej i Pół­noc­nej.

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Biznes
Skarbówka ściągnęła z TVN wysoką karę KRRiT za reporaż o Karolu Wojtyle
Biznes
Sieci 5G w Polsce zrównały zasięg
Biznes
System kaucyjny zbudują sprytni, a nie duzi, gracze
Biznes
Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes
Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny