Piotr Bogdanowicz

Trybunał Sprawiedliwości ma swój pogląd na zmiany w zamówieniu publicznym

Nawet jeżeli na gruncie prawa UE istotne zmiany umów w sprawie zamówienia mogą być uznane za niezgodne z dyrektywami, zgodnie m.in. z zasadą przejrzystości, kontrola takich zmian nie może naruszać ogólnych zasad prawa unijnego, w tym przede wszystkim zasady pewności prawa i uzasadnionych oczekiwań – wynika z jednego z rozstrzygnięć TSUE.

Zmiana umowy w nowym prawie zamówień publicznych

Nowe Pzp dzieli zmianę umowy o zamówienie publiczne na istotną oraz dopuszczalną. Ale zmiana istotna też może być dopuszczalna, a tym samym nie wymagać przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przejęcia Alior Banku i Banku Pekao ciążą na wynikach Grupy PZU

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU po I półroczu 2020 r. wyniósł 301 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Na wyniku ciążą odpisy związane z przejęciem Alior Banku i Banku Pekao.

Polska nie wygrała przed Trybunałem Sprawiedliwości - Piotr Bogdanowicz polemizuje z Waldemarem Gontarskim

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie tylko nie sposób wyciągnąć wniosku, jakoby "Polska wygrała w kwestii zasadniczej, a mianowicie w odniesieniu do legalności Krajowej Rady Sądownictwa", ale wynika wręcz coś zupełnie przeciwnego - pisze dr Piotr Bogdanowicz.

Taborowski, Bogdanowicz: SN nie powinien wycofywać pytań prejudycjalnych

Sąd Najwyższy nie powinien wycofywać pytań prejudycjalnych, choć ustawodawca kazał umorzyć postępowania.

Bezprecedensowy krok Komisji Europejskiej ws. zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych

Decyzja, by wszcząć przeciwko Polsce postępowanie w związku ze zmianą ustawy o ustroju sądów powszechnych, ma charakter precedensowy. Jeśli Komisji uda się przekonać unijny Trybunał, by zajął się sprawą, jego wyrok może być jednym z ważniejszych w historii UE – piszą eksperci.

Unia to nie mityczny Lewiatan

Unię Europejską można i trzeba krytykować, ale nie stawiajmy jej w opozycji do „państwa narodowego” – z Markiem Domagalskim polemizuje adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prawnik to też konsument - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE

W wydanym na początku września wyroku w sprawie Costea Trybunał Sprawiedliwości UE opowiedział się za szerokim rozumieniem pojęcia „konsument" – pisze Piotr Bogdanowicz.