Małgorzata Kurzynoga

Małgorzata Kurzynoga: Przepisy o luce płacowej wprowadzą rewolucję w ogłoszeniach o pracę

Informowanie przed rekrutacją o proponowanej pensji wraz z zakazem sprawdzania historii zarobków mogą przyczynić się do zwalczania nierówności w wynagrodzeniach.

Kurzynoga, Kurosz: Przemysł kreatywny może skorzystać na dyrektywie platformowej

Unijne przepisy przewidują domniemanie etatu. A stosunek pracy może oznaczać dodatkowe korzyści dla firm w kontekście nabycia praw własności intelektualnej.

Organizacja związkowa musi znać szczegóły wypowiedzenia zmieniającego

Pracodawca jest obowiązany do podania zakładowej organizacji związkowej nie tylko przyczyny wypowiedzenia, ale także informacji dotyczących dotychczasowych i proponowanych pracownikowi nowych warunków.

Jak być offline w cyfrowym świecie

Potrzebne jest wyraziste prawo, chroniące pracowników, którzy chcą być offline.

Pracownik musi przestrzegać firmowej polityki medialnej także w czasie wolnym

Pracodawca ma prawo sprawdzić aktywność pracownika w internecie w odpowiedzi na uzasadnione i racjonalne przypuszczenia, że swoimi wypowiedziami godzi on w dobro zakładu pracy. Ale nie może tych treści zbierać prewencyjnie.

Mobbing umyślny a nieumyślny – wysokość zadośćuczynienia

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy wydał dwa istotne orzeczenia związane z mobbingiem, które pracodawcy powinni uwzględnić szacując ryzyko prowadzenia bardziej lub mniej aktywnej polityki antymobbingowej.

Czy pracodawca, rozwiązując stosunek pracy, zawsze musi postępować nienagannie?

Przyjmowana w orzecznictwie SN zasada „czystych rąk” zakłada konieczność oceny zachowania pracodawcy formułującego zarzut nadużycia prawa przez pracownika i odpowiedź na pytanie, czy po stronie pracodawcy doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego, a jeśli tak to jak głębokie naruszenie tych zasad wystąpiło.

Pismo ochronne obroni pracodawcę w nielegalnym sporze zbiorowym

Występując do ministra ds. pracy z pismem wskazującym na nielegalność sporu zbiorowego, pracodawca może zapobiec wyznaczeniu mediatora i bezprawnemu uzyskaniu przez związek zawodowy możliwości kontynuacji tego sporu.

Czy pracodawca może monitorować pracownika przy pracy zdalnej?

Pracodawca nie ma prawa stosować monitoringu wizyjnego i dźwiękowego w mieszkaniu pracownika zdalnego. A narzędzie informatyczne do kontroli wydajności i zaangażowania pracownika nie może naruszać jego prywatności.

Luką płacową warto zająć się już dziś

Znaczącym różnicom w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn mają przeciwdziałać rozwiązania wynikające z nowej dyrektywy unijnej. Tylko pozornie czasu na przygotowanie się do zmian jest dużo.