Katarzyna Paczuska-Tokarska

Czy arbitraż może przyspieszyć postępowania w sądach

Przeniesienie sporu do arbitrażu będzie atrakcyjne w dużych i skomplikowanych sprawach gospodarczych, zwłaszcza gdy są na wczesnym etapie postępowania.

Ingerencja w prawo własności z ograniczeniami - wyrok NSA

Gmina nie ma pełnej swobody w określaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania poszczególnych obszarów położonych na jej terenie – orzekł sąd.

Pozwolenie na budowę: w projekcie nie wolno pominąć przyłącza do sieci

Projekt budowlany dotyczący obiektu budowlanego, na realizację którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, powinien obejmować także te elementy, których odrębna realizacja nie wymagałaby takiego pozwolenia.

NSA: przesyłkę można wydać domownikowi, po złożeniu przez niego oświadczenia

Doręczenie zastępcze pisma dorosłemu domownikowi w placówce pocztowej jest skuteczne tylko, jeżeli osoba ta złoży na piśmie oświadczenie o zamieszkiwaniu razem z adresatem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Budowa farmy wiatrowej: sąd może ale nie musi przeprowadzić dowody uzupełniające

Tak zwany wariant zerowy polegający na rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia nie stanowi wariantu alternatywnego, o którym mowa w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Stwierdzenie nieważności, czyli nadzwyczajny tryb weryfikacji decyzji

Zmienność poglądów prawnych wyrażonych w decyzjach organów administracji, wydanych na tle takich samych stanów faktycznych, ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej może spowodować podważenie zaufania obywateli do organów państwa oraz wpłynąć ujemnie na świadomość prawną obywateli.

Tylko projekt całego zamierzenia budowlanego pozwala na weryfikację spełnienia kryteriów

W przypadku etapowania inwestycji kwestie związane z zagospodarowaniem terenu powinny zostać rozstrzygnięte w ramach postępowania, którego przedmiotem jest pierwszy z etapów. Z tego względu inwestor jest obowiązany dołączyć projekt zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia budowlanego już do pierwszego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, tj. wniosku obejmującego pierwszy etap inwestycji.

Związek między podstawą wznowienia a treścią decyzji administracyjnej

Nieprawidłowa realizacja inwestycji nie może stanowić skutecznej podstawy wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Projektant nie może zastępować organu w wyjaśnianiu wątpliwości

W toku postępowania kontrolnego organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do ustalenia, czy realizowana inwestycja nie wymaga zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kara administracyjna za przekroczenie terminu na uchwałę samorządu - wyrok NSA

Przekroczenie przez sejmik województwa terminu na uchwalenie uchwały dotyczącej programu ochrony powietrza skutkuje pieniężną karą administracyjną, nawet jeżeli opóźnienie w jej uchwaleniu wynika z okoliczności, za które winę ponosi zarząd.