Tag:

odprawa emerytalna

Powiązane

Emerytury

Urlopy energetyczne i odprawy pieniężne dla górników już obowiązują

Osoby pracujące w kopalniach węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostało nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na wcześniejsze świadczenia.

Odprawa emerytalna: prymat związku funkcjonalnego nad czasowym

Pracownik, który na dzień ustania stosunku pracy nie spełnia wszystkich przesłanek warunkujących nabycie uprawnień do emerytury, nie zawsze będzie pozbawiony prawa do odprawy emerytalnej.

Wypłata odprawy emerytalnej nawet wiele miesięcy po rozstaniu

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia z powodu likwidacji stanowiska pracy z opóźnieniem wynikającym z postępowania sądowego nie przesądza o braku prawa do odprawy emerytalnej.

Wiek emerytalny: podwyższyć czy usunąć z systemu?

Jeśli chcemy gwarantować minimalne świadczenie to ustawowo określony wiek emerytalny w Polsce jest konieczny. W praktyce stanowi też ważny punkt odniesienia, wpływający na decyzje zarówno pracowników, jak i pracodawców – tłumaczy dr hab. Michał Myck, dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, uczestnik panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej”.

Emerytura. Wysokie składki, niskie świadczenia

Więcej niż na minimalną emeryturę uzbierają przedsiębiorcy mężczyźni, którzy opłacają ryczałtowe składki co najmniej 35 lat. Ale gdyby płacili je dobrowolnie, to dopiero po takim samym czasie oszczędzania otrzymaliby wyższe niż minimalne świadczenia.

Przejście na świadczenie przedemerytalne bez odprawy

Tylko pracownik, którego rozwiązanie stosunku pracy ma związek z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nabywa prawo do pieniężnej odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Kiedy odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę jest zwolniona z oskładkowania?