Tag: odprawa emerytalna

Powiązane

Emerytury

Przejście na świadczenie przedemerytalne bez odprawy

Tylko pracownik, którego rozwiązanie stosunku pracy ma związek z nabyciem uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nabywa prawo do pieniężnej odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Kiedy odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę jest zwolniona z oskładkowania?