Tag: Odprawy

Powiązane

Kadry

Odprawa za odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego jedynie wyjątkowo

Rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, następujące w wyniku odmowy pracownika przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, może być uznane za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli z porównania dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. W takiej bowiem sytuacji rozwiązanie stosunku pracy jest wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy pracownika przyjęcia proponowanych warunków, lecz jego istotną przyczynę stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego pogorszenia warunków pracy lub płacy.

ZUS: odprawa dla terytorialsów podlega oskładkowaniu

Świadczenie pieniężne wypłacane przez pracodawcę osobom powołanym do Wojsk Obrony Terytorialnej wlicza się do podstawy wymiaru składek – uznał ZUS.

COVID - obowiązek pomniejszenia odprawy

Obowiązek pomniejszenia wysokości  odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

Sama nazwa „odprawa” nie wystarczy, by uniknąć składek

Nie każde świadczenie nazwane umownie odprawą jest nią w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie każde podlega zwolnieniu z obciążeń na ubezpieczenia społeczne.

Etat terytorialsa pod ochroną. Prawa i obowiązki firmy oraz pracownika

Terytorialna służba wojskowa trwa od roku do sześciu lat, z możliwością przedłużenia. W tym czasie pracodawca nie może, co do zasady, rozwiązać umowy o pracę z żołnierzem.

Przywrócenie do pracy wiąże się ze zwrotem odprawy

Pracownik po przywróceniu do pracy powinien zwrócić pracodawcy odprawę wypłaconą na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jako że otrzymał pierwotnie świadczenie należne, to nie ma zastosowania art. 411 pkt 2 kodeksu cywilnego, bowiem dotyczy on sytuacji spełnienia przez pracodawcę świadczenia nienależnego.

Świadczenie z sądowej ugody podlega składkom ZUS

Aby odprawa, odszkodowanie czy rekompensata była wyłączona z podstawy wymiaru składek, musi pozostawać w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Likwidacja zakładu pracy odbiera ochronę młodej matce

Już samo rozpoczęcie procedury likwidacji zakładu pracy pozwala wypowiedzieć umowę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie musi czekać do zakończenia tego procesu.

Specustawa obniżyła etaty, pensje i odprawy

Zmniejszony na podstawie tarczy antykryzysowej wymiar czasu pracy wpływa również na należne odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Dodatkowo świadczenia te obowiązuje obecnie niższy limit.