Tag: Odprawy

Powiązane

Kadry

Nowe warunki płacy już bez odprawy

Prawo do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy nie jest – zgodnie z art. 29 kodeksu pracy – elementem przedmiotowo istotnym umowy o pracę. Oznacza to, że pracodawca, dokonując w całości zmiany poprzednich warunków pracy pracownika może zrezygnować z przyznania mu prawa do tego świadczenia. W wypadku dokonania skutecznego wypowiedzenia w całości warunków pracy i płacy obowiązują postanowienia określone w porozumieniu zmieniającym oraz w ewentualnych wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy, a postanowienia poprzedniej umowy o pracę nie znajdują już zastosowania

Tarcza antykryzysowa ograniczyła odprawy dla menedżerów do 26 tys. zł

Firmy mogą ograniczyć do 26 tys. zł. wypłaty dla menedżerów zwalnianych w czasie kryzysu.

Odprawy w sądach bez zmian - uspokaja resort Ziobry

Wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych sędziom i pracownikom sądów powszechnych w przypadku rozwiązania umowy o pracę pozostaje bez zmian - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawo do odprawy po odwołaniu z funkcji prezesa - wyrok SN

Rozejście się w czasie odwołania z funkcji prezesa zarządu oraz rozwiązania umowy o pracę nie może być wykorzystane przez pracownika do domagania się drugiej odprawy z tego samego tytułu – rozwiązania umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu.

Napiwki mają wpływ na wysokość odprawy - wyrok Sądu Najwyższego

Kasyno zapłaci wyższą odprawę po zwolnieniu pracownika, bo musi mu doliczyć do wynagrodzenia hojne datki od graczy.

Od czego zależy wysokość odprawy

Prawo unijne pozwala różnicować wysokość odprawy w zależności od tego, czy przysługuje w związku z rozwiązaniem umowy zawartej na czas określony, czy nieokreślony. W Polsce nie jest to dopuszczalne.

Pracownik musi dowieść, że ma prawo do odprawy

Prawomocne zasądzenie na rzecz pracownika odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie bezterminowej umowy nie stanowi automatycznej podstawy do przyznania mu odprawy ekonomicznej.

Alkohol nie przekreśli prawa do odszkodowania

Poszkodowany w wypadku przy pracy, który uległ mu będąc w stanie nietrzeźwości, traci możliwość uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego tylko wtedy, gdy w znacznym stopniu przyczynił się do zaistnienia tego zdarzenia.

Urzędnicy: jedna odprawa zazwyczaj nie wyklucza drugiej

Otrzymanie odprawy przez członka korpusu w poprzednim miejscu pracy nie zawsze pozbawi go prawa do niej w opuszczanym – ze względu na przejście na emeryturę – urzędzie.

Służba cywilna: kiedy roszczenie o odprawę ulega przedawnieniu?

- Kilka lat temu odchodzący na emeryturę pracownik służby cywilnej (będący w chwili odejścia emerytem policyjnym), nie otrzymał odprawy emerytalnej. Myślał, że w związku z tym, że odchodząc ze służby w Policji dostał odprawę na odejście teraz żadne świadczenie mu się nie należy. Niedawno dowiedział się jednak, że obecnie w podobnych sytuacjach odprawy emerytalne są wypłacane. Czy może upomnieć się o wypłatę zaległego świadczenia?