Tag:

Odprawy

Powiązane

Kadry

Prawo do odprawy przedawnia się na ogólnych zasadach

Jeżeli pracodawca nie wypłacił odprawy emerytalnej czy z tytułu zwolnień z przyczyn dotyczących firmy, pracownik ma trzy lata na wystąpienie z pozwem o ich zasądzenie licząc od dnia rozwiązania umowy.

Odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego nie pozbawia odprawy

Jeśli odmowa pracownika zgody na nowe warunki zatrudnienia wynika z bardzo niekorzystnej propozycji, jej przyczyna leży wyłącznie po stronie pracodawcy. Pracownik ma więc prawo do odprawy.

Etat terytorialsa pod ochroną. Prawa i obowiązki firmy oraz pracownika

Terytorialna służba wojskowa trwa od roku do sześciu lat, z możliwością przedłużenia. W tym czasie pracodawca nie może, co do zasady, rozwiązać umowy o pracę z żołnierzem.

Radca prawny: Prawo do „odpraw” dla rządu słuszne, ale czy dobrze stosowane

Przepisy chronią pełniącego funkcję publiczną przed utratą prawa do wynagrodzenia z dnia na dzień. Rodzi się pytanie o słuszność ich stosowania do rządu, który nie uzyska wotum zaufania – podkreśla Małgorzata Kurzynoga, radca prawny, prof. UŁ, partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj.

Złote spadochrony w spółkach Skarbu Państwa lepsze na niższych stanowiskach

Przepisy ustawy kominowej zawierają ograniczenia dotyczące odszkodowań za zakaz konkurencji tylko dla członków zarządu spółek Skarbu Państwa. Pracowników z drugiego szeregu już nie dotyczą.

Byli pracownicy pozwali właściciela Twittera Elona Muska

Do sądu w San Fransisco wpłynał zbiorowy pozew byłych pracowników platfomy społecznościowej Twitter wymierzony przeciwko jej właściciela Elona Muska. Pracownicy domagają się wypłaty 500 milionów dolarów.

Prawo do odprawy także dla pracownika, który sam odejdzie

Nie każdą sytuację nienależytego wypełniania obowiązków można uznać za przyczynę dotyczącą pracownika, a jednostronne wypowiedzenie umowy przez pracownika nie przekreśla nabycia przez niego prawa do odprawy.

Sąd: firmie nie wolno dowolnie zmieniać wysokości odprawy

Jeśli spółka nie dojdzie do porozumienia z pracownikami, to bez względu na trudną sytuację finansową musi zapłacić tym przechodzącym na emeryturę.

Odprawa za odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego jedynie wyjątkowo

Rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, następujące w wyniku odmowy pracownika przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, może być uznane za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli z porównania dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. W takiej bowiem sytuacji rozwiązanie stosunku pracy jest wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy pracownika przyjęcia proponowanych warunków, lecz jego istotną przyczynę stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego pogorszenia warunków pracy lub płacy.

ZUS: odprawa dla terytorialsów podlega oskładkowaniu

Świadczenie pieniężne wypłacane przez pracodawcę osobom powołanym do Wojsk Obrony Terytorialnej wlicza się do podstawy wymiaru składek – uznał ZUS.