Przemysław Wierzbicki

Pomoc publiczna dotyczy też państwowych gospodarstw rolnych

Spółki rolne należące do Skarbu Państwa nie są wyjęte spod zasad pomocy publicznej – jeśli Skarb Państwa dofinansowuje taką spółkę lub udostępnia jej zasoby na warunkach lepszych niż rynkowe może powstać obowiązek zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej. Taki wniosek wynika z decyzji Komisji Europejskiej (KE) z 24 stycznia 2020 r. (decyzja nr 2021/104 w sprawie SA.39182 AS Tartu Agro). Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz inne instytucje wspierające sektor rolny powinny zacząć brać pod uwagę wskazówki KE wynikające z tej decyzji.

Spółka zależna odpowie za działania spółki dominującej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2021 r. w sprawie Sumal rozszerza krąg podmiotów, przeciwko którym może zostać wytoczone powództwo o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.

Anna Domagała, Przemysław Wierzbicki: Zieloną energię można kupić przez brokera

Szczegóły każdej konkretnej transakcji nabycia certyfikatów są przedmiotem porozumień transakcyjnych, które wymagają m.in. dokładnego sprawdzenia za każdym razem rodzaju, ilości, ceny, jak również dnia przeniesienia własności certyfikatu. Obrót na TGE odbywa się w sposób zdematerializowany poprzez zapisy na rachunkach posiadaczy.

Restrukturyzacja czy upadłość? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi

Samo obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego nie chroni dłużników przed ogłoszeniem upadłości.

Koronawirus: Czy pandemia jest dobrym czasem dla bezwzględnych akcjonariuszy?

Czy pandemia jest dobrym czasem dla bezwzględnych akcjonariuszy?

Koronawirus. Marta Foltyn, Przemysław Wierzbicki - restrukturyzacja nie będzie źle widziana przez banki i kontrahentów

Restrukturyzacja może być szerokim zjawiskiem i nie będzie źle widziana przez banki i kontrahentów.

Kto odpowiada za naruszenie zasady konkurencyjności

Za naruszenie zasady konkurencyjności odpowiada ten kto tego się dopuścił. Czasem może to być jednak spółka dominująca lub ten kto kupił firmę.

Edukacja w Polsce musi być gotowa na rewolucję AI - komentuje Przemysław Wierzbicki

Czekające nas zmiany technologiczne wymuszą nowe podejście do myślenia człowieka o pracy i nauce. Zawody będą pojawiać się szybciej niż trwa średnia aktywność zawodowa człowieka. Wciąż będzie potrzebna nowa wiedza.

Czy sztuczna inteligencja może być do mnie uprzedzona? - komentuje Przemysław Wierzbicki

Już na etapie projektowania algorytmu AI powinno się przeanalizować możliwe warianty i efekty jego działania – także w zakresie najpoważniejszych kryteriów dyskryminujących.