Przemysław Wierzbicki

Wierzbicki, Grzyb: Czy przedsiębiorcy w Polsce mają mieć jeszcze prawo do sądu?

Pogorszenie sytuacji procesowej rodzi wątpliwości, czy przygotowywane zmiany dają się jeszcze pogodzić z prawem do sądu oraz prawem do sprawiedliwego rozpoznania sprawy.

Interes osób trzecich w biznesie. Wyzwanie dla zarządu

Czy realizując strategię ESG, członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą się narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą?

Zmiany w KSH: wszystko, co spółki powinny wiedzieć o wiążącym poleceniu

Kiedy spółka zależna pozostająca w grupie spółek może odmówić wykonania wiążącego polecenia?

Marczewski, Wierzbicki: Zysk jest pojęciem nie tylko finansowym

Czy prowadząc strategię ESG, członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą się narażać na odpowiedzialność odszkodowawczą?

Wyzysk – co się zmieniło i jak to będzie wyglądać w praktyce?

Od dnia 30 czerwca 2022 roku możliwość skorzystania z ochrony jaką daje przepis dotyczący wyzysku stała się dostępna dla większej ilości osób przez dłuższy czas. Mimo stosunkowo częstych zmian kodeksu cywilnego brzmienie tego przepisu uległo zmianie dopiero po raz pierwszy od roku 1964.

Zawezwanie do próby ugodowej już nie takie atrakcyjne?

Już od orzeczenia Sądu Najwyższego z 1938 roku instytucja pojednawczego rozwiązywania sporu prowadziła do przerwania terminu biegu przedawnienia.

Prawo konkurencji ofiarą konfliktu UE-PL

Konflikt z Komisją Europejską (KE) dotyczący kwestii praworządności w Polsce, związany między innymi z zarzutami KE w zakresie braku niezawisłości polskiego wymiaru sprawiedliwości, być może „rozlewa" się na obszar prawa konkurencji. Ostatnie orzeczenia KE oraz Sądu Unii Europejskiej dotyczące spraw z Węgier i Polski mogą na to wskazywać, a w czarnym scenariuszu mogą oznaczać zahamowanie współpracy innych organów ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a w konsekwencji być może doprowadzić nawet do pomijania UOKiK w ramach takiej współpracy.

Pomoc publiczna dotyczy też państwowych gospodarstw rolnych

Spółki rolne należące do Skarbu Państwa nie są wyjęte spod zasad pomocy publicznej – jeśli Skarb Państwa dofinansowuje taką spółkę lub udostępnia jej zasoby na warunkach lepszych niż rynkowe może powstać obowiązek zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej. Taki wniosek wynika z decyzji Komisji Europejskiej (KE) z 24 stycznia 2020 r. (decyzja nr 2021/104 w sprawie SA.39182 AS Tartu Agro). Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz inne instytucje wspierające sektor rolny powinny zacząć brać pod uwagę wskazówki KE wynikające z tej decyzji.

Spółka zależna odpowie za działania spółki dominującej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2021 r. w sprawie Sumal rozszerza krąg podmiotów, przeciwko którym może zostać wytoczone powództwo o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji.

Bliźniak czy zabudowa jednorodzinna dwulokalowa

Planując inwestycję, należy mieć na uwadze, że organ architektoniczno-budowlany może odmówić realizacji zabudowy jednorodzinnej dwulokalowej zbliżonej funkcjonalnie do zabudowy bliźniaczej na terenach, gdzie prawo miejscowe tej ostatniej zakazuje.