Magdalena Bartosiewicz

Programy są lepsze niż dotkliwa penalizacja - kary za korupcję w nowym kodeksie karnym

Surowsze kary za korupcję w nowym kodeksie karnym nie muszą być skuteczne.

AML: znaczące zmiany zbliżają się wielkimi krokami

Wdrożenie Dyrektywy AML V oraz wprowadzenie zmian, do których zobowiązała się Polska w rezultacie postępowania naruszeniowego wszczętego przez Komisję Europejską, nastąpi już niebawem. Chociaż termin na implementację dyrektywy upłynął 10 stycznia 2020 r., dopiero 10 lutego 2021 Komisja Finansów Publicznych oficjalnie zapoznała się z projektem ustawy.

System Informacji Finansowej: czym będzie i kto powinien się go bać

Rada Ministrów ogłosiła w połowie listopada start prac nad Systemem Informacji Finansowej (SIF). Przyjęcie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. Rada Ministrów wskazuje, że ustawa ma na celu implementację Dyrektywy V AML oraz Dyrektywy 2019/1153 ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - zmiany coraz bliżej

Na początku listopada ministrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili utworzenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich organu nadzorczego. Powołanie takiego organu to realizacja jednego z filarów uchwalonego przez Komisję Europejską w maju 2020 r. planu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na szczeblu unijnym.

Dawn raid - jak się przygotować do przeszukania prowadzonego przez funkcjonariuszy państwowych

Wyobraź sobie miły poranek w biurze w zwykły dzień, np. we wtorek albo w środę. Jest przed 9.00. Część osób schodzi się dopiero do biura, część parzy sobie kawę i rozmawia o tym, jak upłynął im wieczór poprzedniego dnia. I nagle, bez ostrzeżenia, do biura wchodzi grupa funkcjonariuszy organów państwowych lub organów ścigania, uzbrojona w nakaz przeszukania biura i zatrzymania rzeczy oraz dokumentów, które wydadzą im się podejrzane…

Jak COVID-19 zmienia podejście do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Pandemia COVID-19 sprzyja wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Nastawieni na ataki podyktowane chęcią zysku, wykorzystują każdą nadarzającą się okoliczność. Kluczowa jest więc sprawna adaptacja do obecnych warunków i wdrożenie środków minimalizujących ryzyka.

Jak koronawirus wpływa na postępowania karne

Epidemia COVID-19 nie pozostaje bez wpływu na postępowania sądowe. Najwięcej mówi się o postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych. Nie należy jednak zapominać o procesie karnym, na który obecna sytuacja również wpływa w znacznym stopniu.

Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowe obowiązki dotyczą głównie pośredników w obrocie nieruchomościami i podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), ale nie tylko. Zmiany są efektem coraz silniejszej walki ze zjawiskiem prania pieniędzy w Unii Europejskiej, a także odpowiedzią na wprowadzane zmiany w polskim prawie spółek handlowych.

Ochrona sygnalistów w Polsce - których firm dotyczy

Procedura umożliwiająca pracownikom zgłaszanie naruszeń w firmie musi im zapewniać anonimowość i brak represji. Obecnie muszą ją jednak wdrożyć tylko niektórzy polscy pracodawcy.

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych - co zrobić, by jej uniknąć

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wskazuje wprost, że podmiot zbiorowy odpowiada za każde przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.