Tag:

Syndyk

Powiązane

Bankructwo

SN: Opłata od spóźnionego zgłoszenia wierzytelności jest dla syndyka

Stosowane od czterech lat zryczałtowane koszty zgłoszenia wierzytelności po terminu nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli sędziego komisarza.

Czy syndyk ma legitymację wyłączną dla skargi pauliańskiej

W ramach postępowania upadłościowego wyłączona jest możliwość indywidualnego zaspokojenia się przez wierzyciela z przedmiotu ubytku z masy upadłości.

Prawa autorskie w postępowaniu upadłościowym

Syndyk w postępowaniu upadłościowym powinien ustalić katalog praw autorskich zaliczonych do masy upadłościowej oraz szczegółowo zweryfikować ich powiązanie z prawami przysługującymi podmiotom innym niż upadły.

Ogłoszenie upadłości – skutki dla przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości powoduje szereg skutków określonych w prawie upadłościowym nie tylko co do osoby upadłego, jego majątku, ale także do czynności, podjętych przed i po ogłoszeniu upadłości.

Syndyk nie może przesłuchiwać

Czy syndyk banku może osądzić nieważność kredytu przy zgłoszeniu wierzytelności?

Henryk Walczewski: Syndyk nie jest przyjacielem klienta

Postępowanie upadłościowe banku nie sprzyja konsumentom. Ich ochronie służy postępowanie przed sądem cywilnym.

Kuglarz, Kaliński: Czy maszyna zastąpi człowieka? Refleksje o powoływaniu syndyka

To na tyle poważna kwestia, że powinna być przedmiotem szczegółowych analiz.

Bezskuteczność z mocy prawa, ale syndyk pozywać musi

Osoba, która nabyła majątek od dłużnika, będzie miała możliwość w pełni skorzystać z gwarancji procesowych i dążyć do utrącenia tezy syndyka, według której czynność dokonana przez osobę trzecią z dłużnikiem spełniała przesłanki bezskuteczności.