Tag:

rozwiązanie umowy o pracę

Powiązane

Kadry

Przy likwidacji firmy pracę straci też chroniony działacz związkowy

Nawet zwolnienia grupowe nie pozwalają wypowiedzieć umowy o pracę szczególnie chronionemu działaczowi związkowemu. Chyba że są prowadzone w związku z upadłością czy likwidacją pracodawcy.

SN: Utrata zaufania to nie wytrych do zakończenia współpracy

Utrata zaufania może wynikać z zawinionego, jak i niezawinionego naruszenia obowiązków istotnych z punktu widzenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik. Może także wynikać z każdego zachowania obiektywnie nieprawidłowego, budzącego wątpliwości co do jego rzetelności. Nie każdy przypadek utraty zaufania do pracownika może być uznany za uzasadniający wypowiedzenie mu umowy o pracę. Utrata zaufania do pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli w konkretnych okolicznościach nie można wymagać od pracodawcy, by nadal darzył pracownika zaufaniem.

Odprawa za odrzucenie wypowiedzenia zmieniającego jedynie wyjątkowo

Rozwiązanie stosunku pracy z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, następujące w wyniku odmowy pracownika przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy, może być uznane za rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli z porównania dotychczasowych i proponowanych warunków wynika, że ich przyjęcie prowadziłoby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. W takiej bowiem sytuacji rozwiązanie stosunku pracy jest wprawdzie bezpośrednio skutkiem odmowy pracownika przyjęcia proponowanych warunków, lecz jego istotną przyczynę stanowi działanie pracodawcy zmierzające do poważnego pogorszenia warunków pracy lub płacy.

Prywatna sytuacja pracownika może zablokować jego wybór do zwolnienia

Wytypowanie do zakończenia stosunku pracy osoby, która jest w znacznie gorszej sytuacji niż inni pracownicy zajmujący to samo stanowisko objęte redukcją, może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Dane z GPS w służbowym aucie podstawą do zwolnienia

Geolokalizator w samochodzie firmowym nie narusza prawa do prywatności pracownika. Pracodawca może użyć uzyskanych w ten sposób danych do rozwiązania umowy z podwładnym.

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy i jego konsekwencje

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie dyscyplinarnym. Skutki zwolnienia dyscyplinarnego dla zatrudnionego są poważne.

Kosmetyczne zmiany w noweli kodeksu pracy

Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie urlopów związanych z rodzicielstwem zostanie wzmocniona.

Wymuszanie pracy zdalnej skończy się zwolnieniem

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, który kwestionuje organizację pracy w firmie.

Wraz z odejściem zastępowanego pracownika kończy się umowa na jego zastępstwo

Umowa na czas zastępstwa pracownika podczas jego nieobecności nie może obejmować okresu po rozwiązaniu umowy o pracę z osobą zastępowaną.

SN: Ochrona związkowa nie gwarantuje bezkarności dyscyplinarnej

W doktrynie, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowana jest dopuszczalność oddalenia roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Od dawna twierdzi się bowiem, że intencją ustawodawcy jest, aby ochrona ta nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju. Także w wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy przyjmował, że działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania tej funkcji.