Tag:

oświata

Stypendia dla zdolnych uczniów są zwolnione z PIT

Uczeń, który otrzymał pomoc materialną o charakterze motywacyjnym od wójta (burmistrza), nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty z tego tytułu nieprzekraczającej 3800 zł rocznie.

Samochód, pociąg i opiekun nie zawsze wystarczy

Organizacja przez gminę transportu dziecka niepełnosprawnego nie może być realizowana ze szkodą dla małoletniego.

Rozporządzenie o likwidacji zadań domowych niezgodne z Konstytucją

Stowarzyszenie Umarłych Statutów alarmuje: uregulowanie kwestii zadań domowych w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jest niezgodne z Konstytucją. Inną wątpliwość prawną wskazuje Ordo Iuris.

Dyrektor szkoły może określić wysokość pensji

Osoba niebędąca nauczycielem może otrzymać wyższe wynagrodzenie. Przepisy nie wskazują jasno, w jakiej formie ma być wydane upoważnienie do przyznania takiego uposażenia.

Wydatki z budżetu obywatelskiego

Czy w ramach środków na budżet obywatelski możliwe jest wydzielenie odrębnej puli środków na realizację projektów zgłaszanych przez placówki oświatowe np. szkoły oraz samorządowe żłobki – pyta radna.

Grzegorz Zabłocki: Nierówności w oświacie pomiędzy miastem a wsią wciąż się pogłębiają

Uczniowie z wielkich miast od dawna korzystają z uprzywilejowanego dostępu do wykształcenia. Uzyskiwane przez nich wyniki są głównie efektem zasobniejszego środowiska, w którym funkcjonują, a w niewielkim stopniu ich większej pracowitości czy jakoby większych uzdolnień. Stanowi to jawny przykład nierówności.

Joanna Ćwiek: Rekolekcje po godzinach, historia neutralnie – w szkole zaczyna być widać zmianę

Koniec z bogoojczyźnianą retoryką w szkole. Ma być neutralnie światopoglądowo i religijnie. Ale droga do zmian nie jest łatwa.

Przekazanie informacji telefonicznie jest dopuszczalne

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie rozstrzyga o prawach czy obowiązkach strony i nie musi mieć formy pisemnej.

Sondaż: Czy rząd Donalda Tuska oszukał nauczycieli w sprawie podwyżek?

Prawie połowa Polaków uważa, że w sprawie podwyżek nauczyciele mają prawo czuć się okłamani przez Tuska.

Kiedy można zlikwidować placówkę oświatową

Negatywna opinia kuratora w sprawie likwidacji szkoły podstawowej może być oparta jedynie na wykazanej sprzeczności decyzji o likwidacji z konkretnymi przepisami ustawowymi.