Tag:

Wzory Umów, Druki, Formularze

Formularz PIT-8AR nie jest dostosowany do nowego modelu opodatkowania

Do 31 stycznia podatnicy muszą złożyć PIT-8AR, ale wypełnienie deklaracji może być wyzwaniem dla spółek na tzw. estońskim CIT.

Symbole formularzy i tytułów płatności

Dokonując wpłaty za zobowiązanie podatkowe, podajemy symbol formularza lub tytuł płatności. Błędny symbol lub jego brak, może spowodować niepoprawną kwalifikację wpłaty przez urząd.

Bezdomni: gminy nie wspierają organizacji pożytku publicznego

W pracy z osobami bezdomnymi nieocenioną rolę odgrywają organizacje pozarządowe. Bez ich pomocy gminom trudno byłoby wywiązać się ze swoich obowiązków względem ludzi żyjących na ulicy.

Wzory pism konsumenckich

Wzór reklamacji, Wzór reklamacji towaru firmowego, Wezwanie do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, Zgłoszenie reklamacji wraz z wezwaniem do zapłaty

Wzory pism do urzędu statystycznego

Z-06 - sprawozdanie o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy, Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy

Wzory dokumentów pracowniczych

Umowy, Zmiana warunków zatrudnienia, Zwolnienia, Regulaminy, Urlop wypoczynkowy, Urlop macierzyński i ojcowski, Urlop wychowawczy, Urlop bezpłatny, Dni wolne, Podróże służbowe, Odpowiedzialność i zakaz konkurencji, Podatki i składki, Porozumienia i układy zbiorowe, Umowy z pakietu antykryzysowego, Telepraca, Inne dokumenty pracownicze

Wzory umów cywilnoprawnych

Darowizna, testament, zachowek, umowa-zlecenie, o dzieło, kontrakt menedżerski, leasing, komis, licencja, umowa agencyjna, użyczenie, przedwstępna, ustanowienia zastawu, poręczenie, umowa przelewu (cesji) wierzytelności), najem, odstąpienie od umowy, ugoda pozasądowa

Wzory weksli

Weksel, Blankiet wekslowy, Jak podpisać weksel, Weksel in blanco, Deklaracja do weksla in blanco, Weksel gwarancyjny, Wezwanie do wykupu weksla, Indos imienny - awers, Indos na okaziciela i indos in blanco - rewers, Nieprzerwany ciąg indosów - rewers, Zakaz indosowania - awers, Umowa przelewu wierzytelności, Poręczenie z weksla, Weksel z poręczeniem wekslowym i indosem, Wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym z weksla, Wniosek o umorzenie weksla

Niepełnosprawni - wzory pism

INF-D-Kz, INF-D-P, INF-D-R, Wn-D, Wn-U-G