Tag:

Opłata Skarbowa

Powiązane

Podatki

NSA: metropolia musi płacić opłatę skarbową

Metropolia nie jest ani jednostką budżetową, ani jednostką samorządu terytorialnego i nie ma prawa do zwolnienia z opłaty skarbowej.

Jak odzyskać opłatę skarbową zapłaconą za niewystawiony dokument?

Jeśli przedsiębiorca uiścił opłatę od wydania zaświadczenia lub zezwolenia, a takiego dokumentu dla niego nie wystawiono, to ma prawo do żądania oddania mu zapłaconej kwoty.

Zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego bez opłaty skarbowej

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, potrzebne do jego sprzedaży, nie podlega opłacie skarbowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

W jaki sposób odzyskać nienależnie uiszczoną opłatę skarbową

Opłatę uiszcza się wraz ze skierowaniem wniosku do instytucji. Gdy żądanie to nie zostanie wykonane, możliwe jest otrzymanie pieniędzy z powrotem.

Opłata skarbowa: podatnik może odzyskać zwrot

Organ odda kwotę pobraną za niewydane zaświadczenia lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), dopiero gdy wystąpi o to zainteresowany podmiot.

Opłata skarbowa zależy od liczby pełnomocnictw

Jeśli w danej sprawie ustanowiono kilku pełnomocników i wynika to z jednego dokumentu, to opłata skarbowa zależy od liczby pełnomocnictw.

Kiedy opłata skarbowa od pełnomocnictwa – interpretacja ogólna ministra

Jeśli z przepisów wynika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (prokury), to z chwilą złożenia takiego dokumentu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowych bez opłaty skarbowej

Nie będzie opłaty skarbowej od pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

Dofinansowanie rachunku za prąd jest zbyt niskie

Energetyka. Zniesienie opłaty skarbowej za decyzje w sprawie ?dodatku energetycznego ?nie uruchomi lawiny podań?o dofinansowanie.