Dariusz Pluta

Dariusz Pluta

Adwokat

Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (1989) Sekretarz Komisji Prac i Inicjatyw Ustawodawczych oraz Komisji Regulaminowej Senatu RP I Kadencji (1989 -1991). Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie (1991 – 1995). Adwokat , członek Izby Adwokackiej w Warszawie (od 1996) . Prowadzi praktykę adwokacką jako wspólnik warszawskiej kancelarii Małecki Pluta Dorywalski Wiegner sp.j . Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, ochrony dóbr osobistych, wolności wypowiedzi i debaty oraz w prawie prasowym. Reprezentuje dziennikarzy i wydawców procesach prasowych , cywilnych i karnych."

Polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb

Teza 1: Sprawa Tomasza Szmydta dowodzi, że polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb.

Sprawa Tomasza Szmydta dowodzi, że polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb.

Teza 2: Trzeba poprawić dotychczasowe procedury dotyczące dopuszczania sędziów do informacji niejawnych, a także weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego.

Trzeba poprawić dotychczasowe procedury dotyczące dopuszczania sędziów do informacji niejawnych, a także weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego.

Teza 3: Trzeba rozszerzyć procedury sprawdzające kontrwywiadowcze na wszystkich sędziów na takich zasadach jak do wszystkich osób, które mają dostęp do informacji niejawnych.

Trzeba rozszerzyć procedury sprawdzające kontrwywiadowcze na wszystkich sędziów na takich zasadach jak do wszystkich osób, które mają dostęp do informacji niejawnych.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane przez MS zmiany ,nie dają takiej gwarancji, ponieważ w przypadku ich przyjęcia , w praktyce , będą skutkować tylko tym , że nowy skład Trybunału Konstytucyjnego nie będzie wybrany żadną kwalifikowaną sejmową większością. Przewiduje to wprost art. 3 ust.1 zdanie drugie projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP , który to projekt – jak należy rozumieć – jest kręgosłupem tzw. ,, pakietu” proponowanego przez MS. To zaś oznacza że sędziowie TK zostaliby po prostu wybrani ,,rządową większością” i nadal będzie można twierdzić że są jedynie ,, rządowymi nominatami” ( a ściślej ,, nominatami sejmowej rządowej większości” występującej w chwili dokonywania ich wyboru) . Z tego wyborczego punktu widzenia wystąpiłby stan który obecnie jest tak mocno krytykowany i kontestowany. Tymczasem każdy sędzia TK i TK in gremio to strażnicy Konstytucji którzy zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą w sprawowaniu swojego urzędu ,, podlegają tylko Konstytucji” ( art. 195 ust. 1 Konstytucji) . Status i mandat ,,wyborczy” sędziego TK , jeżeli zmiany mają być rzeczywiste a nie pozorne, powinien być zbliżony do sejmowej ,,większości konstytucyjnej” wymaganej do zmiany Konstytucji co oznacza, że przy nowym ukształtowaniu TK, każdy sędzia TK powinien być indywidualnie wybierany przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Przerwanie kadencji któregokolwiek z 15 sędziów TK wymaga zmiany Konstytucji co przewiduje art.2 ust.1 projektu jej zmiany proponowanej przez MS. Do tego czasu zrzeczenie się urzędu przez któregokolwiek z sędziów TK należy do jego suwerennej decyzji .

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Jak już wskazałem w odpowiedzi na pytanie nr 1 projekt zmiany Konstytucji proponowany przez MS nie gwarantuje i nie zapewnia wyboru sędziego TK jakąkolwiek kwalifikowaną większością głosów . Jeżeli na problem zapewnienia niezależności TK patrzeć z punktu widzenia sposobu wyboru sędziów TK przez większość kwalifikowaną ( a tak zostało postawione pytanie) to taką gwarancję i zapewnienie trzeba dopiero stworzyć . Moim zdaniem owa sejmowa kwalifikowana większość powinna stanowić 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby głosów . W konsekwencji żeby mówić o gwarancjach czy zapewnieniu niezależności TK według kryterium sposobu wyboru sędziów TK przepis art. 3 ust. 1 projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP powinien mieć następujące brzmienie : ,, 1. Po wejściu w życie niniejszej ustawy Sejm wybiera większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Powołanie Prokuratora Krajowego nie dla wszystkich jest oczywiste

Teza : Powołanie przez premiera Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego, jest zgodne z prawem.

Powołanie przez premiera Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego, jest zgodne z prawem.

W moim przekonaniu odpowiedź na tak postawione pytanie jest uzależniona od tego czy stanowisko Prokuratora Krajowego, w dniu kiedy premier Donald Tusk wydawał swoją decyzję, było, czy też nie było obsadzone. Z dostępnych publicznie informacji wynika, że prokurator Dariusz Barski miał zdaniem obecnego Prokuratora Generalnego Adama Bodnara utracić zdolność bycia Prokuratorem Krajowym ( albo też nigdy tej zdolności nie nabył ), ponieważ nie powrócił skutecznie ze stanu spoczynku. Swoje stanowisko Prokurator Generalny Adam Bodnar uzasadnia tym, że przepis art.47 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze , na podstawie którego, prokurator Dariusz Barski powrócił ze stanu spoczynku w 2022 roku, nie obowiązywał. W mojej opinii nie ma wystarczających podstaw do takiego poglądu. Po pierwsze, absolutnie nie wynika to z treści tego przepisu. Po drugie, z orzeczniczych wypowiedzi NSA wynika, że w akcie prawnym, który jest poświęcony ,,wprowadzeniem” jakiejś ustawy są zamieszczane normy o bardzo różnym charakterze i żeby dana norma miała charakter epizodyczny czy ,,czasowy” musi to z tej normy wynikać . Jak zawsze w sposób ostateczny całą tę sytuację a tym samym kto w tym sporze ma rację, będą rozstrzygać sądy.

To pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze. Eksperci oceniają pomysł Bodnara

Teza 1: Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Bardzo chętnie ,zapoznałbym się z porównawczą analizą/badaniem efektywności i skuteczności działań prokuratury, z okresu kiedy takie rozdzielenie już funkcjonowało, z okresem ostatnim kiedy tego rozdzielenia nie ma . Byłby to ważny element, aby wyrobić sobie zdanie ,w oparciu o takie kryteria . Należy przy tym pamiętać ,że skutkiem ewentualnego rozdzielenia ,będzie utrata parlamentarnej kontroli nad działalnością prokuratury , której najdalej idącą formą jest możliwość odwołania Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego. Innym skutkiem takiego rozdzielenia , będzie swego rodzaju ,,zdjęcie" z rządu , odpowiedzialności za funkcjonowanie prokuratury, będącej przecież jedną z kluczowych instytucji których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Każdy z alternatywnych modeli ma nie tylko swoje wady i zalety ale przede wszystkim obiektywne skutki które powinny być przedmiotem społecznej debaty i to nie tylko w gronie prawników .

Teza 2: Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Przedstawione przez MS założenia przewidują wybór Prokuratora Generalnego przez zwykłą większość rządową w Sejmie i Senacie co oznacza, że przyszły Prokurator Generalny będzie wyłącznie rządowym nominatem ( a ściślej wyłącznie nominatem aktualnej koalicji rządowej) z demonstracyjnym pominięciem Prezydenta RP . Jest to oczywiście tryb i możliwy i demokratyczny, tyle tylko, że właśnie taki tryb wyboru szeregu osób obecnie sprawujących różne funkcje jest podważany i m.in takim osobom bardzo często odmawia się posiadania przymiotu ,, niezależności". Dlatego moim zdaniem przepisy które obecnie miałyby kreować nowe jednoosobowe funkcje /urzędy związane z istotną władzą i kompetencjami muszą wymuszać powszechny konsensus między wszystkimi najważniejszymi podmiotami politycznymi . Stąd ewentualny Prokurator Generalny nie tylko powinien być wybierany kwalifikowaną większością 2/3 ogólnej liczby posłów ale także za zgodą Senatu i Prezydenta RP.

Teza 3: Prokuratur Generalny powinien mieć autonomię finansową.

Prokuratur  Generalny powinien mieć autonomię finansową.

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Teza 1: Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Koncepcja „zmiany” obowiązujących ustaw uchwałami sejmowymi to albo wynik ignorancji albo próba „pudrowania” uzurpacji . Lekarstwem na ignorancję jest wiedza. Akurat kwestia, jak w Polsce przebiega proces legislacyjny prowadzący do zmiany ustawy i jakie są kompetencje poszczególnych podmiotów będących jego uczestnikami, jest jasno i precyzyjnie uregulowana oraz bardzo przystępnie opisana w różnorodnych prawniczych publikacjach. Tę wiedzę można zatem nabyć bardzo łatwo i w stosunkowo krótkim czasie . Co więcej, nabycie tej wiedzy – moim zdaniem – jest jednym z podstawowych zawodowych obowiązków każdego posła. Dużo gorzej jest z uzurpacją, która zawsze jest zaprzeczeniem legalizmu, demokracji i praworządności. „Upudrowana uzurpacja” pozostaje uzurpacją i nie zmieni tego ani ilość ani jakość użytego pudru.

Teza 2: Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Koncepcja „zmiany” obowiązujących ustaw uchwałami sejmowymi to albo wynik ignorancji albo próba „pudrowania” uzurpacji . Lekarstwem na ignorancję jest wiedza. Akurat kwestia, jak w Polsce przebiega proces legislacyjny prowadzący do zmiany ustawy i jakie są kompetencje poszczególnych podmiotów będących jego uczestnikami, jest jasno i precyzyjnie uregulowana oraz bardzo przystępnie opisana w różnorodnych prawniczych publikacjach. Tę wiedzę można zatem nabyć bardzo łatwo i w stosunkowo krótkim czasie . Co więcej, nabycie tej wiedzy – moim zdaniem – jest jednym z podstawowych zawodowych obowiązków każdego posła. Dużo gorzej jest z uzurpacją, która zawsze jest zaprzeczeniem legalizmu, demokracji i praworządności. „Upudrowana uzurpacja” pozostaje uzurpacją i nie zmieni tego ani ilość ani jakość użytego pudru.