Marcin Chomiuk

Marcin Chomiuk, Adam Usiądek: Wedle najlepszej wiedzy

M&A – za co odpowiada sprzedający udziały lub akcje w spółce.

Chomiuk, Usiądek: M&A – za co odpowiada sprzedający udziały lub akcje

Praktyką jest, że w umowach przenoszących prawa udziałowe składane są kupującemu przez sprzedającego gwarancje i zapewnienie dotyczące stanu prawnego i faktycznego, nie tylko odnoszące się do udziałów albo akcji spółki, ale też co do stanu finansów, rozliczeń podatkowych, majątku, umów, zezwoleń i innych obszarów dotyczących przedsiębiorstwa spółki.

Marcin Chomiuk: Kurator dla każdej spółki giełdowej?

Zamiast zwiększać bezpieczeństwo na rynku, nowelizacja może od niego odstraszać.

Uprawnienia akcjonariuszy spółek niepublicznych, których akcje nie zostały zdematerializowane

Akcjonariusze spółek niepublicznych, których akcje nie zostały zdematerializowane, mogą jeszcze przez 5 lat wykazywać wobec spółki swoje prawa udziałowe przy użyciu dokumentu akcji, zarówno w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, jak udziału w walnym zgromadzeniu.

Dematerializacja akcji spółek niepublicznych – zmiany od 1 marca

Do zbycia akcji, zarówno imiennych, jak i na okaziciela, konieczne jest zawarcie prawnie skutecznej umowy, stanowiącej podstawę zbycia oraz dokonanie wpisu do rejestru akcjonariuszy. Marcin Chomiuk

Cash pooling – praktyczne wyzwania dla zarządów spółek w grupie kapitałowej

Zarząd spółki z o.o., decydując się na udział w cash poolingu, musi przeanalizować, czy w konkretnym przypadku nie zachodzi ryzyko, że dokonywane w ramach systemu transfery pieniężne zostaną uznane za zakazany zwrot wspólnikowi wkładu, bądź za wypłatę z majątku spółki dokonaną bez tytułu prawnego.

Sąd rejestrowy skuteczną tamą dla napaści korporacyjnej

Sądy rejestrowe, będące wydziałami sądów rejonowych, prowadzą Krajowy Rejestr Sądowy, w którego skład wchodzi m.in. rejestr przedsiębiorców. Sądy te pełnią niezwykle ważną rolę dla obrotu gospodarczego.

CIT i podatek u źródła przy umowie ubezpieczenia: usługa o podobnym charakterze, czyli jaka

Nie ma jednego jasnego stanowiska jak traktować umowy ubezpieczeniowe zawierane z zagraniczną firmą. W zależności od przyjętej interpretacji przepisów, należy od nich pobrać podatek u źródła albo nie.

Blaski i cienie projektu prawa koncernowego, czyli przepisy o grupach spółek w Kodeksie spółek handlowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło projekt zmian do Kodeksu spółek handlowych. Mają one wprowadzić do prawa spółek regulacje prawa koncernowego.

Nowy JPK – co się zmieni i jak się przygotować

Od 1 października obowiązująca deklaracja dla podatku od towarów i usług oraz plik JPK_VAT będą połączone w jeden e-dokument.