Tag:

Prawo Samorządowe

Rada seniorów: Przedstawiciele osób starszych

Po nowelizacji statutu doszłoby do poszerzenia kompetencji m.in. prezydenta miasta i umożliwienia mu wpływu na skład rady seniorów także w aktualnie trwającej kadencji.

Rząd zalega z wypłatami rekompensat za ciepłą wodę w kranie

Trzeba było interwencji w „Rzeczpospolitej”, aby spółka ciepłownicza dostarczająca ogrzewanie kilku miejscowościom na Dolnym Śląsku dostała pieniądze, które jej się ustawowo należą. A już stała nad finansową przepaścią.

NSA: gmina nie może dowolnie zmieniać wysokości zabudowy

Samorządowcy nie mają prawa modyfikować założeń planu zagospodarowania przestrzennego, nie biorąc pod uwagę interesu mieszkańców.

Jaka forma obrad rady gminy i kto o tym decyduje

Wyłączna kompetencja, co do trybu, w jakim ma obradować rada gminy, należy do jej przewodniczącego.

Rada źle ustaliła zasady wypłaty należności

Dieta miesięczna musi uwzględniać realny związek między jej wysokością a kosztami poniesionymi przez radnego w związku z pełnieniem funkcji gminnej.

Po co komu honorowy obywatel gminy

Instytucja honorowego obywatela gminy służy wzmacnianiu więzów wspólnoty samorządowej. Na co trzeba uważać przygotowując uchwałę w takiej sprawie?

Mało znane sposoby obrony dóbr kultury

Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego to także niektóre narzędzia z zakresu prawa ochrony zabytków. Na czym one polegają?

Jak twardą skórę musi mieć radny

Samorządowi radni mają prawo do ochrony swojej czci. Praktyka pokazuje jednak, że zakres krytyki dopuszczalnej wobec nich jest większy, niż w przypadku „zwykłych” mieszkańców.

Nie tylko dla uczniów szkół z danej gminy

Nie można pozbawić możliwości kandydowania uczniów zamieszkałych na terenie gminy i uczących się w szkołach położonych w innych gminach.

Zasady przyzwoitej legislacji i ich znaczenie dla samorządów

Stanowienie prawa miejscowego polega nie tylko na wykonywaniu upoważnienia ustawowego. Prawodawca lokalny musi także przestrzegać tzw. zasad przyzwoitej legislacji.