Tag:

Prawo Samorządowe

Jak redagować tytuły i podstawy prawne aktów normatywnych

Podstawowa reguła poprawnego redagowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) to minimalizm. Dotyczy on m.in. formułowania tytułu oraz podstawy prawnej.

Perspektywa na przyszłość okręgów wyborczych

Zmiany w okręgach wyborczych przeprowadzone przez komisarzy wyborczych wywołały w niektórych miastach i powiatach kontrowersje. Czy radom i sejmikom należy przywrócić kompetencje do dokonywania takich zmian?

Mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym

Społeczności lokalne mają prawo bezpośredniego wypowiadania się w sprawach zasadniczych dla tego samorządu, które nie są stałym, powtarzalnym, bieżącym wykonywaniem zadań. Oznacza to, że mieszkańcy gminy mogą głosować w referendum lokalnym.

Jest nadzieja na porządek w gminach

Pomimo znaczenia, jakie mają, standardy urbanistyczne nie stały się obowiązkowe po reformie planowania przestrzennego.

Czy samoopodatkowanie się gminy ma sens? Ta instytucja prawna jest bezużyteczna

O instytucji samoopodatkowania się mieszkańców gminy słyszał każdy, kto interesuje się prawem samorządu terytorialnego. Jednak w praktyce jest to instytucja bezużyteczna.

Starosta nie może głosować w „swojej sprawie”

Udział w głosowaniu radnego podlegającego wyłączeniu stanowi istotne naruszenie prawa. W konsekwencji naruszenie tego zakazu skutkuje nieważnością podjętej uchwały.

Rada seniorów: Przedstawiciele osób starszych

Po nowelizacji statutu doszłoby do poszerzenia kompetencji m.in. prezydenta miasta i umożliwienia mu wpływu na skład rady seniorów także w aktualnie trwającej kadencji.

Rząd zalega z wypłatami rekompensat za ciepłą wodę w kranie

Trzeba było interwencji w „Rzeczpospolitej”, aby spółka ciepłownicza dostarczająca ogrzewanie kilku miejscowościom na Dolnym Śląsku dostała pieniądze, które jej się ustawowo należą. A już stała nad finansową przepaścią.

NSA: gmina nie może dowolnie zmieniać wysokości zabudowy

Samorządowcy nie mają prawa modyfikować założeń planu zagospodarowania przestrzennego, nie biorąc pod uwagę interesu mieszkańców.

Jaka forma obrad rady gminy i kto o tym decyduje

Wyłączna kompetencja, co do trybu, w jakim ma obradować rada gminy, należy do jej przewodniczącego.