Tag: Sygnaliści

Powiązane

Kadry

Jak utworzyć komisję ds. zgłoszeń w sprawach sygnalistów

Kto powinien wchodzić w jej skład i wedle jakich zasad ma funkcjonować?

Sygnaliści nadal muszą czekać na procedury, które zapewnią im bezpieczeństwo

Aktualnie w polskim systemie prawnym brakuje jednej, pełnej regulacji poświęconej ochronie osób zgłaszających pojawiające się naruszenia prawa m.in. w obszarze zamówień publicznych, ochrony środowiska czy zdrowia publicznego.

Zewnętrzna obsługa kanału zgłoszeń sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie zgłaszających naruszenia prawa, zwany ustawą o sygnalistach, przewiduje możliwość zaangażowania podmiotu zewnętrznego do realizacji ustalonej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Gminy będą miały nowe obowiązki dotyczące sygnalistów

Każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi zapewnić, by w podległym mu urzędzie wdrożono procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o naruszeniu prawa oraz podejmowania stosownych działań następczych.

Anna Nowacka-Isaksson: Sygnalistka miała rację

Pracownicy opieki zdrowotnej mają prawo rozmawiać z mediami.

Wszyscy skorzystamy na sygnalistach

Liczne badania pokazują, że działania sygnalistów są korzystne dla organizacji – mówi dr Anna Partyka-Opiela, partner i szefowa zespołu compliance kancelarii DZP.

Ograniczona ochrona sygnalistów

Przepisy unijne dotyczące osób zgłaszających naruszenia nie wyłączają całkowicie możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem, który jest potencjalnym sygnalistą.

Wciąż brak przepisów chroniących sygnalistów w służbach mundurowych

Rzecznik praw obywatelskich przystąpił do postępowania przed NSA w sprawie policjanta zwolnionego ze służby po ujawnieniu nieprawidłowości.

Publiczna krytyka szefa jest dozwolona

Pracownik ma prawo do dozwolonej, publicznej krytyki przełożonego – prawo do whistleblowingu, czyli ujawnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu jego zakładu pracy polegających na różnego rodzaju aktach nierzetelności, nieuczciwości z udziałem pracodawcy lub jego przedstawicieli. Nie może to jednak prowadzić do naruszenia jego obowiązków pracowniczych polegających w szczególności na dbaniu o dobro zakładu pracy i zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Izabela Mendyk-Pichur, Marcin Dobras: Sygnalista nie jest wrogiem

Legislator sądzi, że zalewając pożar, rozwiąże problem.