Tag:

wierzyciel

SN: Opłata od spóźnionego zgłoszenia wierzytelności jest dla syndyka

Stosowane od czterech lat zryczałtowane koszty zgłoszenia wierzytelności po terminu nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli sędziego komisarza.

Ochrona dłużnika w restrukturyzacji

Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika w restrukturyzacji mogłoby doprowadzić np. do blokady rachunków bankowych przedsiębiorcy, a nawet licytacji składników jego majątku.

Robert Damski: Uprzedzam, niech się pan nie wysila

Majestat wymiaru sprawiedliwości przegrywa z logiką dłużnika.

Istota hipoteki

Oczywisty jest określający istotę hipoteki art. 65 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. DzU z 2023 r., poz. 1984 z późn. zm., dalej u.k.w.h.), zgodnie z którym w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem zaspokojenia bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi. W praktyce jednak zdarza się zapominać o tym przepisie, niekiedy błędnie przypisując hipotece charakter samoistny i niezależny, mimo licznych wypowiedzi Sądu Najwyższego na ten temat.

Ostrożnie ze sprzedażą kredytu we frankach

Kredytobiorca, który sprzedał swoje roszczenia bez pełnego rozliczenia z bankiem, będzie miał problem, gdy bank zażąda zwrotu kredytu – ostrzega Henryk Walczewski, sędzia sądu frankowego.

Czy syndyk ma legitymację wyłączną dla skargi pauliańskiej

W ramach postępowania upadłościowego wyłączona jest możliwość indywidualnego zaspokojenia się przez wierzyciela z przedmiotu ubytku z masy upadłości.

Robert Damski: Jakoś to będzie, czyli recepta na dług

Oto siedem grzechów głównych polskich pożyczkobiorców.

Uznanie długu przerywa bieg przedawnienia

Jeśli dłużnik uzna zobowiązanie, termin przedawnienia jest liczony na nowo, co istotnie przedłuża czas na dochodzenie roszczenia. Uznania długu nie można przy tym cofnąć ani odwołać.

Robert Damski: Immunitet egzekucyjny, czyli kto może parkować gdzie chce

Komornik bywa bezradny, ponieważ minimalne wynagrodzenie w całości wyłączone jest z egzekucji.

Problemy finansowe spółki - co i kiedy zarząd powinien robić?

Na członkach zarządu w pełnym zakresie spoczywa odpowiedzialność za stałe, systematyczne monitorowanie stanu zadłużenia spółki, pozwalające na zgłoszenie w odpowiednim czasie wniosku o upadłość lub wszczęcie postępowania układowego.