Jacek Męcina

Jacek Męcina

Prof. dr hab. Jacek Męcina Uniwersytet Warszawski, doradca Zarządu Konfederacja Lewiatan

Ekspert z zakresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Jego zainteresowania badawcze koncertują się na prawie pracy i zbiorowych stosunków pracy polityce zatrudnienia i rynku pracy oraz warunkach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i w krajach UE. Ostatnie aktywności badawcze to założenia polityki przemysłowej i wpływ na zatrudnienie, proces integracji społecznej i zawodowej obywateli Ukrainy, wpływ procesów cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji na rynek pracy, inwestycje w jakość pracy w Polsce. Od 1993 roku pracownik Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997–2000). W latach 2016 – 2019 dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW, obecnie szef Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy WNPiSM UW. Obecnie członek Rady Dialogu Społecznego i Przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych, wcześniej Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002), pracował na Freie Universitat W Berlinie. Członek rady programowej dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i kwartalnika Dialog Społeczny, kolegium redakcji Polityki Społecznej. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy. Kluczowe publikacje: Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji – wyzwania dla gospodarki i rynku pracy, Working Poles and the Crisis of Fordizm, Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP, Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium, Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Social Dialogue in face of Changes on the labour market in Poland. From Crisis to Breakthrough, współautor wielu komentarzy z zakresu prawa pracy, prawa zatrudnienia, dialogu społecznego i zbiorowego prawa pracy, współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w USA, UE i w Polsce.

Składka zdrowotna do zmiany. Najlepiej wrócić do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu

Teza 1: Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Należy przywrócić składkę zdrowotną sprzed Polskiego Ładu (przedsiębiorcy płacili ją w stałej kwocie, zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy mogli odliczyć jej większą część od podatku).

Mimo, że poprzedni system byłe zdecydowanie bardziej korzystny dla przedsiębiorców, brak jest przestrzeni dla powrotu do poprzedniego systemu. Wiązałoby się to przede wszystkim z poważnym ubytkiem wpływów do NFZ.

Teza 2: Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Należy wprowadzić składkę zdrowotną zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów (przedsiębiorcy na skali płacą ją w stałej kwocie, przedsiębiorcom na liniowym PIT i ryczałcie zwiększa się ona po przekroczeniu określonego limitu dochodów/przychodów).

Taki kompromis przywraca względną równowagę, likwiduje drastyczne obciążenia, upraszcza proces wyliczania składki.

Teza 3: Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Budżet państwa powinien sfinansować ubytek w finansach NFZ po zmianach wysokości składki zdrowotnej, jaką mają płacić przedsiębiorcy.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Zaproponowane rozwiązania legislacyjne powinny zapewnić b. wysoki poziom bezstronności i niezależności TK.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Przy tak wysokiej większości można spodziewać się problemów z wyborem. Ta regulacja wymaga być może obniżenia wymaganej większości w przypadku długotrwałych problemów z wyborem sędziów

To pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuraturze. Eksperci oceniają pomysł Bodnara

Teza 1: Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Rozdzielenie PG i MS jest potrzebne

Najważniejszym celem jest zapewnienie niezależności i apolityczności tej funkcji.

Teza 2: Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Nowa przepisy zagwarantują niezależność Prokuratora Generalnego od politycznych wpływów

Tak zaproponowany mechanizm gwarantuje niezależność. Pozytywnie oceniam zapisy rozszerzające krąg podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów.

Teza 3: Prokuratur Generalny powinien mieć autonomię finansową.

Prokuratur  Generalny powinien mieć autonomię finansową.

Propozycja autonomii jest słuszna, przy założeniu odpowiednich mechanizmów kontroli przez Parlament i NIK

Panel prawników: Czy uchwały sejmowe mogą być podstawą do wprowadzania zmian w prawie?

Teza 1: Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w mediach publicznych w oparciu o uchwałę sejmową jest dopuszczalne

Początek problemu z mediami publicznymi wynika z deliktu konstytucyjnego, jaki miał miejsce w wyniku powołania mediów narodowych. Szczegółowo to opisuje uzasadnienie wyroku TK z 13.12.2016 sygn K13/16. Szczegółowo referuje to pismo RPO A. Bodnara 603.1.2016. W konsekwencji Rada Mediów Narodowych jako organ nielegalny nie mogła brać udziału w procesie aktualnych zmian w mediach publicznych, a uchwala – oczywiście o charakterze deklaratoryjnym – potwierdzała wyłącznie stan prawny i możliwość działania ministra, wynikające już z wyroku TK z 2016.

Teza 2: Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Wprowadzanie zmian w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o uchwałę sejmową będzie dopuszczalne

Uchwała będzie mieć charakter deklaratoryjny potwierdzający delikt konstytucyjny (wielokierunkowy) dotyczący niekonstytucyjnego ukształtowania zmian w sądownictwie. Podsumowaniem gigantycznego chaosu prawnego jest orzeczenie TSUE C-718/21 i szereg wcześniejszych orzeczeń TSUE i ETPCZ. Podsumowując – obecnie władza ustawodawcza i wykonawcza zobowiązana jest do naprawy systemu prawnego, w tym wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie po deklaratoryjnej uchwale muszą nastąpić odpowiednie zmiany legislacyjne.