Krzysztof Topolewski

Kłopot z roszczeniami bliskich osób poszkodowanych - czy „więź rodzinna" to dobro osobiste

U podstaw jednego z ostatnich rozstrzygnięć Sądu Najwyższego legło przeświadczenie, iż uznawanie więzi interpersonalnych za dobro osobiste jest wadliwe konstrukcyjnie. Tymczasem w ocenie doktryny prawniczej błędne jest przyjęcie przez SN, że „więź rodzinna" nie może być uznawana za dobro osobiste.

Konsekwencje ogłoszenia decyzji przez publiczne obwieszczenie

Fikcja doręczenia służy ustaleniu daty, od której należy liczyć termin do wniesienia odwołania od decyzji oraz w przypadku jego upływu datę, w której decyzja stanie się ostateczna.

Zmiany w umowach o roboty budowlane

Zaproponowane przez Senat i rząd zmiany regulacji dotyczącej solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy dążą do wyeliminowania niejasności, a także umocnienia pozycji inwestora, jednakże za pomocą zgoła innych środków – uważa ekspert.

Dojazd do firmy poza czasem pracy

Przyjazd do zakładu i powrót do domu nie stanowi czasu pracy i nie może wygenerować nadgodzin. Wyjątek dotyczy pracowników, których obowiązki są związane ze stałym przemieszczaniem się.

Gdzie odwołać się od oceny z matury

W praktyce pracę maturalną może przeglądać tylko zdający ten egzamin. Takiego prawa nie mają jego rodzice i pełnomocnik, nawet jeżeli dysponuje notarialnym pełnomocnictwem szczególnym.

Kiedy umowę terminową trzeba uzupełnić

Treści terminowej umowy trwającej 22 lutego br., zawartej w okolicznościach zwalniających z obowiązku stosowania wprowadzonych ustawą limitów, nie trzeba uzupełniać, jeśli ma się rozwiązać do 22 listopada 2018 r.

Likwidacja oddziału firmy: porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę a konieczność wypłaty odpraw

Zawarcie z pracownikami porozumień o rozwiązaniu umów o pracę w likwidowanym oddziale firmy może pracodawcy dać oszczędności, bo zwalnianym nie musi płacić odpraw.

Aktualizacja opłaty rocznej na wniosek użytkownika wieczystego

W interesie użytkownika wieczystego jest zmniejszenie opłaty rocznej. Jeśli zaistnieją ku temu powody, może on wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o jej obniżenie.

Jak przeciwdziałać kłamstwom w rejestrze długów

Zdarza się w praktyce, że przedsiębiorca, który nie posiada wymagalnych zobowiązań, może zostać wpisany do Krajowego Rejestru Długów. Czy i jak może się bronić przed takim nieprawdziwym wpisem?

Wspólnotowy znak towarowy - zmiany w rozporządzeniu Rady (WE)

Właściciel znaku towarowego może zakazać umieszczania na opakowaniach i metkach towarów znaków, które godzą w jego prawa.