Adam Usiądek

Marcin Chomiuk, Adam Usiądek: Wedle najlepszej wiedzy

M&A – za co odpowiada sprzedający udziały lub akcje w spółce.

Chomiuk, Usiądek: M&A – za co odpowiada sprzedający udziały lub akcje

Praktyką jest, że w umowach przenoszących prawa udziałowe składane są kupującemu przez sprzedającego gwarancje i zapewnienie dotyczące stanu prawnego i faktycznego, nie tylko odnoszące się do udziałów albo akcji spółki, ale też co do stanu finansów, rozliczeń podatkowych, majątku, umów, zezwoleń i innych obszarów dotyczących przedsiębiorstwa spółki.

Ustanowienie zastawu rejestrowego a wpis w rejestrze akcjonariuszy

Powstanie zastawu rejestrowego uzależnione jest obecnie od dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy (który nie jest powszechnie jawny), przy jednoczesnym obowiązku uzyskania wpisu w rejestrze zastawów. Powstają więc wątpliwości co do relacji między ww. wpisami.

Świadczenie pracy lub usług jako wkład na pokrycie akcji

W umowie prostej spółki akcyjnej rodzaj pracy/usługi i czas jej świadczenia powinien być określony, tak by możliwe było zweryfikowanie, czy akcjonariusz wniósł wkłady, do których się zobowiązał. W przypadku niewykonania tego zobowiązania akcje objęte za wkłady mogą zostać unieważnione przez sąd.

Rejestr akcjonariuszy: czego wymagają podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru (2)

Tworząca się praktyka pokazuje już, że podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymagają od spółek przedłożenia szeregu dodatkowych dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy – takich jak dokument akcji czy pokwitowanie złożenia akcji przez akcjonariusza w spółce.

Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji

Spółki już teraz podejmują działania związane z przeprowadzeniem dematerializacji. I tak do 30 września powinno było nastąpić pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Dematerializacja akcji - zmiany w Kodeksie spółek handlowych dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych

Mimo opóźnienia wynikającego ze zmian ustawowych, wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną, wielkimi krokami zbliża się wejście w życie przepisów zmieniających Kodeks spółek handlowych i nakładających na spółki (akcyjne oraz komandytowo-akcyjne) obowiązek przeprowadzenia tzw. dematerializacji akcji, tj. zastąpienia papierowych dokumentów akcji elektronicznymi wpisami w tzw. rejestrze akcjonariuszy.

Jak dematerializacja akcji wpłynie na prawa akcjonariusza

Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie przepisów zmieniających Kodeks spółek handlowych w zakresie dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.