Katarzyna Kuźma

Okoliczności wykluczenia w prawie zamówień publicznych

Już nałożenie kary umownej teoretycznie może generować ryzyko wykluczenia z postępowania.

Nowe prawo zamówień publicznych: zasada proporcjonalności i oczywistej nieproporcjonalności w przesłankach wykluczenia

W nowej ustawie Pzp zasada proporcjonalności znajdzie zastosowanie jedynie w stosunku do wybranych fakultatywnych przesłanek wykluczenia.

Katarzyna Kuźma: Subsydia zagraniczne pod lupą Komisji Europejskiej

Czy nowa przesłanka wykluczenia faktycznie doprowadzi do wyrównania szans wykonawców ubiegających się o europejskie zamówienia?

Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung: Zmowy przetargowe – stare zjawisko, nowe tendencje

Niedozwolona współpraca jest wtedy, gdy wykonawcy, zamiast konkurować, uzgadniają ze sobą warunki uczestnictwa w postępowaniu i realizacji zamówienia.

Nowe przepisy dot. zamówień publicznych: wykluczenie i samooczyszczenie

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych nadal zawierają kwestie, które będą budziły wiele wątpliwości w praktyce obrotu. Wbrew pozorom są one bardziej rygorystyczne dla wykonawców i bardziej wymagające dla zamawiających niż obecnie obowiązujące.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego ingeruje w zamówienia publiczne sprzecznie z prawem UE

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, w zakresie, w jakim ingeruje w zamówienia publiczne, wydaje się sprzeczny z prawem unijnym – pisze prawniczka.

Przetargi: udział konsorcjów w postępowaniach o zamówienie publiczne

Wskazanie przez członka konsorcjum, że uczestniczył w wykonaniu zamówienia publicznego, nie oznacza jeszcze, że może wykazać się on doświadczeniem. Musi faktycznie brać w nim udział – twierdzą eksperci Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung.

Samorząd gospodarczy w zamówieniach publicznych

W ostatnim czasie obserwujemy, że organizacje samorządu gospodarczego częściej korzystają z prawa do odwołania. Z drugiej strony Krajowa Izba Odwoławcza przez literalne stosowanie przepisów ogranicza im taką możliwość – zauważają eksperci.

Zamówienia publiczne: fakultatywne przesłanki wykluczenia

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do prawa zamówień publicznych bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów. Znikoma jest więc możliwość ich praktycznego zastosowania.

Zamówienia publiczne: fakultatywne przesłanki wykluczenia

Dzięki zmianom wprowadzonym nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca tego roku, zamawiający uzyskał daleko idące uprawnienie do kształtowania warunków udziału w danym postępowaniu.