Justyna Wilczyńska-Baraniak

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych: prezes UODO wydaje kolejne decyzje

Bieżąca analiza ryzyka, aktualizacja zabezpieczeń, a także rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków związanych z bezpieczeństwem danych osobowych powinny pomóc firmom uniknąć dotkliwych kar.

Producent może zakazać swoim dystrybutorom selektywnym niektórych form sprzedaży online

Dystrybucja selektywna może być doskonałym rozwiązaniem dla właścicieli produktów luksusowych, pozwalając im na kontrolę sposobu sprzedaży tych produktów na określonym terytorium.

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych może być dwukrotnością wynagrodzenia - wyrok TSUE

Przepisy, które pozwalają na zasądzenie odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych jako dwukrotność stosownego wynagrodzenia nie naruszają prawa europejskiego.

Prawo autorskie: ustalanie odszkodowania za naruszenie praw twórcy

Od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależy czy zmienią się zasady dochodzenia wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych. Na uprawnionym może spoczywać ciężar wykazania, że okoliczności konkretnej sprawy uzasadniają przyznanie odszkodowania.

Prawo autorskie: komercyjne wykorzystanie zdjęcia wieży Eiffla z nocną iluminacją

We Francji komercyjne wykorzystanie zdjęcia wieży Eiffla z nocną iluminacją świetlną bez zgody jest zakazane – przestrzega adwokat.

Jak walczyć z bezprawnym wykorzystaniem herbu gminy

Jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z ochrony swojego herbu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale tylko gdy prowadzą działalność gospodarczą w jej rozumieniu.

Co powinna zawierać umowa o wykonanie projektu herbu

Jednostka samorządu terytorialnego powinna zadbać o precyzyjne określenie w umowie przewidywanych sposobów używania herbu, jeśli zamierza korzystać z niego komercyjnie.

Kto wykorzysta herb miasta w znaku towarowym

Istnieje możliwość ustalenia zasad korzystania z oznaczenia zawierającego herb przez lokalną grupę przedsiębiorców w postaci tzw. wspólnego znaku towarowego czy wspólnego prawa.

Kto może wykorzystać herb miasta i w jakim celu

Chociaż przepisy nie mówią, na jakich zasadach można używać symboli jednostek samorządu terytorialnego, nie ma w tym zakresie pełnej swobody. Niektóre miasta zastrzegają obowiązek uzyskania zgody na komercyjne wykorzystanie herbu i uiszczenie stosownej opłaty.

Jak chronić herby i oznaczenia lokalne

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Korzystają też z ochrony przed ich bezprawnym wykorzystywaniem.